religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / SAUSIS — JANUARY / VOL. XLVI, NO. 1

IR VĖL PRADŽIA

1

 Red.

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

4

 Jonas Lauriūnas, SJ

KAVUTĖ VYSKUPŲ SINODE

7

 Antanas Saulaitis, SJ

MALDOS MOKSLAS PAGAL ROMANO GUARDINI

11

 Vytautas Bagdanavičius

MOTERIS, IEŠKOJUSI TIESOS IR GĖRIO

14

 Juozas Prunskis

MYLĖK!

16

 Algirdas Narbutas

NEŽUDYK ...SAVĘS!

21

 Negimusio Motina

DIDŽIAUSIAS ĮSAKYMAS

25

 Chiara Lubich

NETURĖK KITŲ DIEVŲ TIK MANE VIENĄ

26

 Marijus Kemundris

KNYGOS

28

 Marija A. Jurkutė

KALBA

30

 Juozas Vaišnys, SJ

ĮVAIRYBĖS

32

 Red.

TĖVYNĖJE

34

 Marija A. Jurkutė

TRUMPAI

36

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Algimanto Kezio įvairių pastatų nuotraukomis iš jo knygos apie Čikagą.

Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus. Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos
Apdaila — Teresės Bogutienės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, vvhen bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.