religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / KOVAS —MARCH / VOL. XLVI, NO. 3

TEN JIE PAGULDĖ JĖZŲ

73

 Kun. K. J. Ambrasas, SJ

TRUMPA VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS
ISTORIJA

76

 Jonas Boruta, SJ

KRYŽIŲ KALNAS

78

 V. Dunda

DIEVO IR ARTIMO MEILĖ

81

 Anelė Švabaitė-Brazauskienė

MALDOS MOKSLAS PAGAL ROMANO GUARDINI

86

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

KAI BUNDA RUSIJOS “LOKYS”...

89

 Kun. Vytenis Vaškelis

KUN. ANTANAS LIUIMA, SJ JUBILIATAS

92

 J.B.

VYNMEDIS IR ŠAKELĖS

95

 Chiara Lubich

MAMA, MANO MAMA ...

96

 Giedrius Vanagas

KNYGOS

97

 Red.

KALBA

98

 Juozas Vaišnys, SJ

TĖVYNĖJE

100

 Marija A. Jurkutė

ATLIKO PAREIGĄ IŠ MEILĖS

105

 Marija A. Jurkutė

TRUMPAI

106

 Juoz. M.

ŠYPSULIAI

108

 Red.

Šis numeris iliustruotas kun. A. Liuimos, SJ, nuotraukomis iš Marijos Kankinių Karalienės koplyčios ir prie jos esančių kryžių Utenoje.
Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.