religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1998 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOL. XLIX, NO. 11

ŠIAPUS IR ANAPUS

325

 Algirdas Paliokas SJ

KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS

330

 Nijolė Rutkauskienė

KELIAS Į LIETUVOS DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ

334

 G. Serafinienė

KAIP NESUKLUPTI

337

 Antanas Naujokaitis

KAIP AŠ ŽIŪRIU Į LIETUVOS ATEITĮ

339

 Regina Ožeraitienė

POKALBIAI PO LAUKINE KRIAUŠE

341

 Perpetua Dumšienė

IŠMINTIES IR TEISYBĖS MOKYTOJAS

344

 Jonė Šuopytė

NESUSIDĖVINČIOS PINIGINĖS

346

 Chiara Lubich

JAUNIMO MINTYS (tęsinys)

348

 Lietuvos jaunimas

KAS PADEDA IR KAS KLIUDO SUGYVENTI

352

 Rita Saunorytė

KALBA

354

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

356

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

359

 Red.

TRUMPAI

360

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Zigmo Degučio nuotraukomis iš T. Saulaičio SJ, išvykstančio į Lietuvą, atsisveikinimo iškilmių.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August. Its publishers and owners are Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. The purpose, function, and non-profit status of this organization and the exemption status for Federal income tax purpose have not changed during the preceding 12 montha. The editor is Rev. Joseph Vaišnys SJ. The managing editor is Ms. Maria A. Jurkutė. The office of editors, publishers and mana-gement are located at 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636-1098. In preceding 12 months Laiškai Lietuviams averaged a press run of 2,200. Totai distribution 2,175 copies, mail subscription - 1840, free distribution - 335. None (0) distributed to news agents and none (0) sold throught dealers, and 25 copies are left-over. Annual subscription is $20.00, single copy $2.00. Periodical postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.