1962 BALANDIS (APRIL)  VOL> XIII No 4

T U R I N Y S

PRAEITIS IR DABARTIS — J. Vaišnys, S. J.    ....... 110

VISŲ TREMTINIŲ ŽINIAI — Vysk. V. Brizgys    113

TYLOS PALAIMA — A. Grauslys 114

NAUJOS ITALIJOS KŪRĖJAS — B. Krištanavičius, S. J......... 119

ALBRECHT DURER — A. Kurauskas    124

ELEKTROS MOKSLO MILŽINAI — dr. J. Prunskis    ...... 131

KUR MANO KELIAS? — G. Stasiškytė    ...... 135

ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKĄ JAUNIMĄ — A. Jankutė    138

MŪSŲ PEDAGOGINĖS ŽVAIGŽDĖS — prof. A. Paplauskas — Ramūnas  140

SIBIRO KAPINĖS (eil.) — K. Bradūnas    ............ 141

NAUJOS KNYGOS — J. Vaišnys, S. J........... 143

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcija — Juozas Vaišnys, S. J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama.

 

RELIGINĖS IR TAUTINES KULTŪROS ŽURNALAS

KAI ATGYJA SUSTINGUSI ŽEMĖ

IR GAMTA ŽALIAI PASIPUOŠIA,

ŽMOGUS IŠ VISŲ PUSIŲ IŠGIRSTA

GALINGĄ PERGALĖS HIMNĄ.

BEMIRŠTANTI ŽEMĖ ATGIJO,

NULIŪDUS GAMTA VĖL PRADŽIUGO.

MATYT, KAD GYVYBĖ STIPRESNĖ UŽ MIRTĮ:

GYVYBĖ TRIUMFUOJA, MIRTIS NUGALĖTA.

IR VELYKŲ VARPAI TĄ PAT SKELBIA:

GYVYBĖS TRIUMFĄ IR PRISIKĖLIMĄ.

MATYT, KAD ŽMOGUS YRA SKIRTAS

NE MIRČIAI, NE TUŠČIAM SUNYKIMUI.

JO TIKSLAS— GYVYBĖ.

NORS DAUG KARTŲ JIS GRIŪVA IR KLUMPA,

BET PO TO VĖL PRISIKELS IR GYVENS!