LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI Vol. XIX. Nr. 1. SAUSIS-JANUARY

STEBINT IR SVARSTANT * * *    2

PSICHINIAI NEGALAVIMAI LIETUVIŲ TARPE Prof. Vyt. Bieliauskas, Dr. R. Kriaučiūnas, prof. A. Liaugminas, dr. G. Misevičius, dr. B. Radauskas, prof. A. Sužiedėlis, dr. P. Tonkūnas    5

MORALĖ NAUJOS SITUACIJOS KRYŽKELĖJE St. Yla    11

MENAS REKLAMAVIME Peter K. Beach    14

INTERVIU su nauju jėzuitų provincijolu G. Kijausku, S. J.    17

SPAUDOJ * * *    20

MIESTAS BE ŽMOGAUS (eil.) I. I. Damušytė    26

AKIRAČIAI: Duokit dvasios vadų Red. kun. V. Zakaras    29

KRIKŠČIONIJA: Airija, Anglija, Prancūzija, Ispanija, Vokietija, Italija, Olandija K. T.    30

Ką tiki vokiečiai A. L.    32

JAUNYSTĖ: Ar nori būti suaugęs   Tėvas Kęstutis    34

ŠEIMA: Kokie mano santykiai su kita puse?    36

ANAPUS Paruošė M. Banėnas    37

ŠYPSANTIS: Kultūros krizė, Buvęs nuomininkas (eil.) S. Aliūnas    38

ATGARSIAI    41

KNYGOS: Geriausios amerikiečių knygos * * *    42

FILMAI: Filmus suglaustai vertinant * * *    43

Šio numerio iliustracijos: J. Dagio medžio skulptūra “Kodėl tu raudi?” (viršelio 1 psl.); Kastyčio Izokaičio fotografijos (1, 4, 11,    14, 21-24, 35); G. Kijausko, S. J., atvaizdas (17, Alg. Kezio, S.    J., nuotr.); Z. Sodeikienės iliustracija (27), EI. Kepalaitės ir Alg. Di-kinio nuotraukos (40).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.

KIAUTAS IR PAUKŠTIS... Sraigės gyvenimo viena pusėtūnoti kiaute; kitaslankioti pilvu žeme. Saugu: kiautas visad čia pat, ant nugaros. Kai sudunda žemė, įšliuoži į vidų. ir užsidarai. Kaip gyveni, taip ir miršti, palikdamas tik kiautą nepastebėto pasaulio pačiam pakrašty.

Paukščio gyvenimaspalikti kiaušinio kiautą, lizdo guolį ir skristi į erdvę, kur saulė ir vėjas, kur audros ir dangus. Ten pavojai tyko, bet ten atsiveria ir pasaulio grožis. Paukščiui, rodos, kaip ir nelemta mirti: amžinai jį priglaudžia matytos, išskrajotos erdvės.