Vol. XIX, Nr. 4. BALANDIS-APRIL

STEBINT IR SVARSTANT    * * * 134

KAIP AŠ VERTINU TAI, KAS ŠIAIS LAIKAIS DEDASI BAŽNYČIOJE (II-III premija)    Pr. Razminas 136

KAIP AŠ VERTINU TAI, KAS ŠIAIS LAIKAIS DEDASI BAŽNYČIOJE (II-III premija)    J. Toliušis 143

PASTABOS apie premijuotus straipsnius    Komisijos nariai    147

PUIKYBĖ TIKĖJIMĄ ŽLUGDO — II    A. Grauslys    148

MIGUEL ANGEL ASTURIAS    P. G.    152

PABĖGIMAS (ištrauka)    M. A. Asturias    157

EILĖRAŠČIAI    M. A. Asturias    158

ASMENYBĖ IR JOS NEGALAVIMAI — III A. Liaugminas    160

SIEKIANT LIETUVOS LAISVĖS — III    M. Krupavičius    162

SPAUDOJ    * * *    164

JAUNYSTĖ: Kaip aš vertinu tai, kas šiais laikais dedasi Bažnyčioje (jaunimo II premija)    A. Rygelytė 167

ŠEIMA: Svajonės ir vedybos    Paruošė G. Valiulienė    169

ANAPUS    Paruošė M. Banėnas    170

KRIKŠČIONIJA: Reformos Vatikano kurijoje    A. L.    172

ATGARSIAI    173

KNYGOS: Ar jau gavote “Eglutę?”    G. Ivaškienė    174

Šio numerio iliustracijos: E. Kepalaitės škicas (viršelio 1 psl.) ir bronzos skulptūra “Kūrimas” (133); U. Juodvalkio nuotraukos “Statyba” (136, 140, 147); Alg. Kezio, S. J., nuotraukos “Gamta nemėgsta tuštumos (153-156), Pr. Razmino (138), J. Toliušio (143), A. Rygelytės (167) ir “Eglutės” viršelio (174) atvaizdai.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. (kalbos priežiūra). Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U. S. A. Telefonas — RE 7-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.

PRADŽIOJ buvo masė... Neryškios, betikslės formos... Sudribę, surizgę, sukibę gabalai... Kažkas juos ėmė liesti, judinti, kelti... įdėmiau įsižiūrėjus, darėsi aiškiau, ryškiau, suprantamiau... Ėmėme atpažinti. Kažkas kūrė ranka, ir mes kūrėme vaizduote. Kažkas kažkam įkvėpė gyvybęir mes atgimėme.