1970 m. Lapkritys -November Vol. XXI, Nr.lO

VEIDMAINIŠKI ŽMOGŽUDŽIAI    J. Vaišnys, S. J.    326

EILĖRAŠČIAI    Vladas Šlaitas    330

KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS LIETUVOJE F. Jucevičius    332

SVEČIUOSE PAS PASAULIO LIETUVĮ A. Saulaitis, S. J.    340

EILĖRAŠTIS    A. Baranauskas    343

AR IŠPAŽINTIS PRARAS SAVO VERTĘ?    Stasys Yla    344

KODĖL ŠEIMOS SKIRIASI?    Vijoklė    347

PAULIUS AUGIUS    349

REVOLIUCINIAI SŪKURIAI IR MŪSŲ JAUNIMAS Juozas Prunskis    352

GIMTASIS ŽODIS    354

TĖVYNĖS MEILĖS TESTAMENTAS    D. Bindokienė    356

ATSIŲSTA PAMINĖTI    357

ATGARSIAI    358

“LAIŠKU LIIETUVIAMS” STRAIPSNIO KONKURSAS    360

Visos šio numerio iliustracijos — Pauliaus Augiaus, išskiriant 330 ir 331 psl. S. O. Mikailaitės piešinius.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, prof. Petras Jonikas (kalbos skyriaus patarėjas), Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Vaclovas Kleiza, Nijolė Užuba-lienė. Meninė priežiūra — Dalia Rėklytė-Aleknienė. Fotografija: Algis Grigaitis, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J. Administracija: Petras Kleinotas, S. J., ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

Ant kapų nuneštos gėlės nuvys ir uždegtos žvakutės užges, bet niekad nenukris mūsų maldos žiedai ir nuolat žėrės meilės spinduliai, uždegti Amžinosios Šviesos.