L. Urbonas   Dimensija

1970 m. Liepa-Rugp.  July-August Vol. XXI, No. 7

Atostogos. ANICETAS TAMOŠAITIS, S. ]. ....... 218

Šių dienų auklėjimo problemos šeimose. DR. A. LIAUGM1NAS 222

Lietuvybės išlaikymas atsinaujinančioje Bažnyčioje. KUN. PR. GEISČIŪNAS 228 

Lietuviškumo priemonės ir kliūtys mūsų parapijose. AGNĖ KIZIENĖ 233

Bažnyčia ir lietuvybės išlaikymas. JUOZAS MASILIONIS 236

Amerikos lietuvių mokytojų sąjungos nutarimai. 237

Religinės prošvaistės sovietų sąjungoje. JUOZAS PRUNSKIS 239

Ir ten tie patys vargai ....................... 242

Verta praleisti dieną su "Diena prie ežero". NIJOLĖ JANKUTĖ 244

Kelios pastabos apie ateistų rūšis. MYKOLAS ]. DRUNGA 246

Eilėraštis. VLADAS ŠLAITAS   .................. 248

Gimtasis žodis ................................ 249

Atgarsiai ..................................... 252