“LAIŠKU LIETUVIAMS” STRAIPSNIO KONKURSAS

     Skelbiame konkursą parašyti “Laiškų Lietuviams” žurnalui tinkamą straipsnį. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus pavardę bei adresą užklijuotame vokelyje, atsiustas redakcijai iki 1971 m. vasario mėn. 16 dienos. Konkurse gali dalyvauti visi — ir vyresnieji, ir jaunimas. Skiriamos keturios premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol., IV — 25 dol.

Premijų mecenatai: Vincas Kuliešius ir Stefanija Rudokienė. Konkursui parinktos šios temos:

     1.    Ko aš laukiu iš religijos?

     2.    Ar mūsų moralė kyla, ar smunka?

     3.    Kas mūsų spaudoje girtina ir kas peiktina?

     4.    Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika.

     5.    Antrajam Jaunimo Kongresui ruošiantis:

          a.    Kongreso programa, jos lygis ir kokio amžiaus jaunimui taikoma.

          b.    Koks turėtų būti pagrindinis kongreso aspektas: akademinis, kultūrinis, socialinis, politinis?

          c.    Kaip sudominti jaunimą kongresu, kokios turėtų būti paskaitų temos, kokio pobūdžio linksmoji dalis?

     Kiekvienas konkurso dalyvis gali rašyti kelias temas ir laimėti kelias premijas. Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe. Nepremijuoti ir nespausdinti straipsniai bus grąžinami. Premijos bus įteiktos “L. L.” metiniame parengime 1971 m. kovo mėn. 27 d. Jaunimo Centre. Meninę programą atliks solistė Gina Čapkauskienė ir mūsų jaunieji poetai bei rašytojai. Konkurso vertinimo komisija: Ramunė Kviklytė, Juozas Masilionis, kun. Antanas Nockūnas, MIC, Aldona Šimaitienė ir Jonas Šoliūnas.

DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

50 dol. aukojo Saulius Laurinaitis (Ohio).

20 dol. aukojo Br. Macianskis (Chicago).

10 dol. aukojo B. Lukoshius (Montreal).

Po 5 dol. — dr. V. Šaulys, S. Daukienė, E. Matutis, kun. J. Velutis, dr. V. Rėklys, F. Tallat-Kelpša, dr. I. Kuras, kun. A. Stanevičius,

B. Konauka, J. Jagėla, V. Kupcikevičius, B. Aras, A. Ptašinskas, A. Gylienė, R. Pikūnas, A. Kurliandskas, J. Leiberls, J. Mališka, V. Bubrevičius, S. Jaseliūnas, A. Drasutavičius.

Po 3 dol. — B. Juodėnas, J. Leščinskas, V. Katarskis.

Po 2 dol. — V. Kačinskas, B. Jankauskas, S. Leipus, G. Biskis, S. Matutis, D. Jurcys, J. Paronis, A. Kašuba, B. Lukas, O. Dambrauskas.

ATNAUJINKITE PRENUMERATĄ

     Labai nuoširdžiai prašome visus gerbiamuosius skaitytojus nedelsiant atnaujinti prenumeratą. Norėdami jums tai palengvinti, su šiuo numeriu siunčiame specialius vokelius.