“LAIŠKU LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame rašinio konkursą. Tema visiškai laisva. Vienintelė sąlyga — rašinys turi būti tinkamas spausdinti “Laiškuose Lietuviams”. Galima rašyti ir novelės forma. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus tikrąją pavardę bei adresą užklijuotame vokelyje, atsiųstas redakcijai iki 1972 m. vasario mėn. 16 dienos. Konkurso vertinimo komisija bus sudaryta iš redakcijos narių. Už geriausius rašinius skiriamos trys premijos:

     I — 100 dol. Mecenatas — Vincas Kuliešius. II — 75 dol. Mecenatės — dr. Milda Budrienė ir Flora Kurgonienė. III — 50 dol. Mecenatė — Stefanija Rudokienė.

     Premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime 1972 m. kovo mėn. 26 d. Jaunimo Centre. Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 1529 metų STATUTAS.

Vertė Jonė Deveikė. Vertimą spaudai parengė, įžangą ir žodynėlį parašė bei bibliografiją sudarė Aleksandras Plateris. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Fondas 1971 m. Čikagoje. Spaudos darbus atliko: Morkūno spaustuvė, Litho Art Studio, Progress Printing Co. 262 psl., kieti viršeliai, didelis formatas. Kaina nepažymėta. Birutė Kemėžaitė. SUDIEV! AŠ IŠEINU... Romanas. Išleido “Laisvosios Lietuvos” Knygų leidykla 1971 m. Čikagoje. Viršelis A. Rūkštelės. Spausdino Morkūno spaustuvė, 6051 S. Ashland Avė., Chicago, Ill. 296 psl., kaina 4.50 dol.

Konstantin Gulbinas. DAS PAEDAGOGISCHE LEBENSWERK DER LITAUISCHEN DICHTERIN MARIJA PEČKAUSKAITĖ. Verlag Ferdinand Schoeningh, Muenchen - Paderborn - Wien. 1971. 174 psl., kaina nepažymėta.

LAISVĖS ŠAUKSMAS. Čikagos Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos moksleivių metraštis 1970-1971 m. Redagavo: Arvydas Ignatonis ir Vilija Kerelytė. Redakcinė Komisija: Jūratė Astrauskaitė, Ofelija Barškėtytė, Vytautas Jasinevičius, Vytautas Mockaitis, Aloyzas Pakalniškis, Loreta Stončiūtė. Metraščio globėjas — Juozas Masilionis. Viršelyje — A. Šeštoko nuotrauka, vaizduojanti ČALM mokinius Simo Kudirkos demonstracijose. Piešiniai — Rasos Degutytės ir Pauliaus Jasinevičlaus. 136 psl., kaina 2.50 dol. Kostas Ostrauskas. KVARTETAS. Dramos. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas 1971 m. Čikagoje. 170 psl., kieti viršeliai.

Marija Jurgita Saulaitytė. VIENA SAULĖ DANGUJE. Eilėraščiai. Iliustracijos Zitos Sodeikienės. Išleido Akademinės Skautijos leidykla Gaiva 1971 m. Čikagoje. 96 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

ČIKAGOS PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAI, išleisti mokomajam reikalui: Maironis. MIŠKAS IR LIETUVIS.

Vincentas Liulevičius. IŠEIVIJA LIETUVOS ATKŪRIMO DARBE.
Vincentas Liulevičius. LIETUVOS EMIGRACIJOS PRIEŽASTYS.
Vincentas Liulevičius. AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪRINIAI LAIMĖJIMAI.