Kun. K. Telksnio 50 m. kunigystės jubiliejaus iškilmių dalyviai (iš kairės į dešinę): kun. Perminas (Kelmės klebonas), kun. Valavičius (Kelmės altarista), kun. Lukoševičius (Raseinių dekanas), prel. Steponas Telksnys, jubiliatas kun. Kazimieras Telksnys (su vainiku); prie jubiliato dar matyti Butkiškės, Juodaičių ir Girkalnio klebonai.

     Praėjusią vasarą Lietuvoje atšventė savo aštuoniasdešimt metų amžiaus sukaktį kun. Kazimieras Telksnys. Jis gimė Aukštaitijoje, Pasvalyje. Mokėsi Biržų ir Mintaujos gimnazijose, paskui studijavo Petrapilyje ir Kaune. Kunigu įšventintas 1918 m. Kaune. Ilgą savo kunigystės kelią kun. Telksnys praleido Įvairiose mažose parapijose, kur panašiai kaip Donelaitis ar Strazdelis užjautė vargšus, keldamas jų tikėjimą ir meilę Dievui bei artimui. Už savo energingus pamokslus ir jautrumą artimui visų jis yra mylimas ir gerbiamas. Jo pastangomis buvo atremontuotos Paupio, Kriukų, Šiupylių, Šaravų ir kitos bažnyčios, praplėstos ir sutvarkytos kapinės, įtaisyta bažnyčioms daug naujų liturginių reikmenų. Jo pastangomis buvo pastatytas įspūdingas paminkslas ilgamečiui Ariogalos klebonui kun. Nainiui. Savo lėšomis prieš daugelį metų įgijo Ariogalos bažnyčiai varpą, kuris dar ir dabar su kun. Telksnio bareljefišku antspaudu kviečia Ariogalos parapijiečius maldai. Tas pats varpas 1968 m. rugsėjo mėn. 1 dieną skelbė kun. Kazimiero Telksnio penkiasdešimt metų kunigystės jubiliejų, į kurį suvažiavo per keturiasdešimt kunigų, norėdami pagerbti tiek užsipelniusį Jubiliatą. Nežiūrint tokio amžiaus, kun. Telksnys yra pilnas jaunatviškos energijos ir jėgų. Jis eina altaristos pareigas Ariogalos parapijoje. Gerbiamajam Jubiliatui linkime dar daug gražiausių metų, geros sveikatos ir Dievo palaimos.

KUNIGO VACLOVO ŠARKOS SIDABRINIS JUBILIEJUS

     Praėjusią vasarą sidabrini kunigystės jubiliejų atšventė kun. Vaclovas Šarka. Gimęs 1922 m. Lietuvoje, Dūkšto parapijoje, baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją ir studijavo Kaune, Vilniuje ir Eichstaette.

1946 m. birželio 21 d. Vokietijoje Įšventintas kunigu. Tuoj po šventimų pradėjo dirbti Vokietijos lietuvių sielovadoje. Dirbo įvairiose vietovėse, bet daugiausia lietuvių ji prisimena iš pereinamosios Grohno stovyklos, kur jis teikė visokeriopą pagalbą lietuviams, išvykstantiems į Ameriką ir kitus kraštus. Dabar jis yra Hamburgo ir Šlezvigo- Holšteino lietuvių kapelionas. Taip pat jis aktyviai reiškiasi Vokietijos LB veikloje, jau nuo seniai eina Lietuvių Skautų Sąjungos Vokietijos rajono dvasios vadovo pareigas ir yra uolus “Laiškų Lietuviams” platintojas Siaurės Vokietijoje. Kun. V. Šarka sidabrini kunigystės jubiliejų paminėjo rugpiūčio 8 d. Liubecke, o rugpiūčio 22 d. Hamburge. Hamburge buvo suorganizuotas specialus minėjimui ruošti komitetas, kuriam vadovavo Jonas Valaitis. Iškilmėse dalyvavo labai daug žmonių, ne tik lietuvių, bet ir vokiečių, lenkų, latvių, ukrainiečių. Mišias drauge su jubiliatu koncelebravo vysk. A. Deksnys, kunigai Bernatonis, Girčius, Liubinas, Šulcas, Zeliauskas, Zalalis ir vienas vokietis pranciškonas. Pamokslus sakė vysk. A. Deksnys, vysk. J. von Rudloff ir klebonas A. Bleich. Salėje sukaktuvininką sveikino lietuvių ir kitataučių atstovai. Keletą lengvo žanro lietuviškų bei vokiškų dainelių padainavo Alfredas Šaltys ir Asta Šaltytė. Solo dainavo Izabelė Schroeder. Iškilmėms vadovavo V. Banaitis. Jubiliejaus proga žadama išleisti atskirą leidinėlį apie kun. V. Šarkos veiklą. Gerbiamąjį Jubiliatą nuoširdžiai sveikiname ir linkime dar ilgai dirbti Kristaus vynuogyne.