Šio numerio 326, 342 ir 343 psl. iliustracijos yra dail. V. K. Jonyno kūrinių nuotraukos iš Šv. Onos koplyčios, kuri, V. K. Jonyno suprojektuota ir meniškomis skulptūromis išpuošta, yra Amsterdamo, N. Y., Šv. Kazimiero lietuvių parapijos kapinėse. Šią koplyčią pastatė J. Y. Kiškis savo žmonos Onos atminimui. Šv. Kazimiero parapijos klebonas dabar yra kun. R. K. Balčys.