DAINOS IR POEZIJOS VAKARAS

     “Laiškų Lietuviams” straipsnio konkursas baigiasi vasario 16 d. Laimėtojams premijos bus įteiktos kovo 27 d. Jaunimo Centre mūsų žurnalo metinės šventės proga. Meninę šventės programą pavadinome dainos ir poezijos vakaru. Dainuos Čikagoje jau kai kurių girdėta ir labai pamėgta Gina Čapkauskienė iš Montrealio, akompanuojant Aleksandrui Kučiūnui. Mūsų jaunieji poetai paskaitys savo kūrybos. Bilietus į šį įdomų dainos ir poezijos vakarą patariame įsigyti iš anksto.

JAUNIMO CENTRO STATYBA

     Jaunimo Centro priestatas jau iškilo iki stogo. Tai džiugi žinia visiems lietuviams, kuriems Jaunimo Centras yra skiriamas. Džiugu ir mums, bet drauge ir neramu, nes šios iki stogo iškilusios sienos jau visiškai ištuštino statybos fondo kasą. Įrengimas dar pareikalaus tiek pat lėšų. Tad galutinis šio pastato užbaigimas priklausys tik nuo jūsų visų dosnumo, nes kitų šaltinių mes šiam tikslui neturime. Už kiekvieną net ir mažiausią auką būsime labai dėkingi.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Feliksas Jucevičius. TAUTA TIKROVĖS IR MITO ŽAISME. Autoriaus leidinys 1970 m. Spaudė Immaculata spaustuvė Putname. 176 psl., kaina 3 dol. Galima gauti pas platintojus, taip pat “Drauge” ir “Laiškuose Lietuviams”.

Juozas Tininis. DAILININKO ŽMONA. Romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas 1970 m. Aplankas Giedrės Vaitienės. 218 psl., kaina 5 dol.

LITUANUS, 1970 m. Vol. 16, No. 3. Redaguoja Antanas Klimas Ir Ignas K. Skrupskelis, talkininkaujant Jonui Bagdonui, Jonui Kučėnui ir Zinai Morkūnienei. Metinė prenumerata 5 dol. Adresas: Lituanus, P O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690.

KRIVŪLĖ, 1970 m. nr. 2. Leidžia Vak. Europos Lietuvių Sielovada. Redaguoja kun. P. Celiešius, 8939 Bad Woerishofen, Kirchenstrasse 5, West Germany.

LIETUVA, filatelistų draugijos biuletenis, 1970 m. nr. 9(144). Redaguoja Eug. Petrauskas, 7742 S. Troy St., Chicago, 111. 60652.

DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

Po 5 dol.aukojo: E. Juškus, I. Serapinas, M. Mikėnas, L. Matukienė.

Po 3 dol.aukojo: K. Majauskas, V. Jučas, J. Jagėla.

Po 2 dol.:M. Noreikienė, I. Jacinevičius, J. Gataveckas, V. Kuzma, kun. J. Tautkus, P. Zilaitis, P. Skrupskas, A. Pilipavičius, E. Gimbutienė, J. Bortkevičienė, D. Balsienė, A. Paulius, S. Zulpa, B. Monkevičienė, S. Nutautas, A. Ignaitis, M. Bichnevičius.