Šių metų kovo mėn. 27 d., šeštadienį, 7 val. vak.

Jaunimo Centre bus '‘Laiškų Lietuviams”

METINĖ ŠVENTĖ — DAINOS IR POEZIJOS VAKARAS.

Meninę programą atliks koloratūrinis sopranas GINA ČAPKAUSKIENĖ ir mūsų jaunieji poetai.

Solistei akompanuos ALEKSANDRAS KUČIŪNAS.

     Stengsimės pradėti punktualiai — 7 val. vak., tad prašome nesivėluoti. Pirmiausia bus įteiktos premijos konkurso laimėtojams, paskui mūsų jaunieji poetai paskaitys savo kūrybos ir pagaliau bus solistės Ginos Čapkauskienės (iš Montrealio) koncertas, akompanuojant Aleksandrui Kučiūnui. Kai kurie čikagiečiai jau pernai yra ją girdėję ir nustebę jos balso (koloratūrinio soprano) skambumu, švelnumu ir muzikalumu. Šiais metais ji atvažiuoja į Čikagą su visiškai nauja ir įdomia programa. Kas ją vieną kartą girdėjo, be abejo, norės išgirsti ir dabar, o kas dar negirdėjo, tam būtina išgirsti bent dabar.

     Gina Čapkauskienė jau daug metų dainuoja Montrealyje. Vietinė spauda (anglų ir prancūzų kalbomis) labai šiltai ją įvertina, pabrėždama, kad ji gali lengvai atlikti ne tik koloratūriniam sopranui skirtus veikalus, bet taip pat ir lyriniam bei dramatiniam sopranui. Šiais metais ji dainuos Violetą ir mūsų lietuvių operoje, o nuo 1972 m. bus pagrindinis koloratūrinis sopranas Grazo (Austrijoje) operoje.

     Tad visi mielieji "Laiškų Lietuviams” skaitytojai yra laukiami šiame aukšto lygio koncerte.

JAUNIMO CENTRO STATYBA praėjusį rudenį smarkiai pažengė pirmyn. Kaip matyti iš fotografijos, jau stovi sienos ir uždėtas stogas. Bet, uždėjus stogą, statybos darbai sustojo. Dėl ko? Daugumas, tur būt, manys, kad dėl žiemos nepalankaus oro. Ne tik dėl to. Iki šiol atlikti statybos darbai beveik visiškai ištuštino statybos fondo kasą. Vidaus įrengimai pareikalaus ne mažiau lėšų, negu iki šiol išleista. Tad nuo dabar likusieji statybos darbai eis tuo pačiu žingsniu, kaip ir kasos papildymas. O tai kasai papildyti, kaip jau daug kartų esame minėję, neturime jokių kitų šaltinių, o tik jūsų, mielieji lietuviai, dosnumą. Tad tik nuo to ir priklausys ateinantieji statybos darbai. Visi nori ir laukia, kad nuo šių metų rudens jau galėtų į naujas patalpas persikelti Čiurlionio galerija, Dariaus ir Girėno lituanistinė mokykla ir įvairūs archyvai. Taip pat labai yra laukiama kavinė ir skaitykla. Kad tai būtų galima įvykdyti, jūsų pagalba yra reikalinga dabar,visiškai neatidėliojant. Norint padėti, nereikia būti turtuoliu. Jeigu kiekvienas lietuvis aukotų tik po vieną kitą dolerį, tai statyba netrukus galėtų būti baigta. Už jūsų pagalbą nuoširdžiai dėkojame visų lietuvių, o ypač jaunosios kartos, vardu.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Kazys Bradūnas. DONELAIČIO KAPAS. Eilėraščiai. Grafika — Vytauto O. Virkau. Išleido Mykolas Morkūnas 1970 m. Spaudė Morkūno spaustuvė, 6051 S. Ashland Ave., Chicago, Ill. 60636. Didelis formatas, kieti viršeliai, 94 psl., kaina 5 dol.

Karolė Pažėraitė. ANAPILIO PAPĖDĖJE. Romanas. Aplankas Giedrės Vaitienės. Išleido Liet. Knygos Klubas 1971 m. Spaudė “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, Ill. 60629. 286 psl., kaina 5 dol.

Dr. Pranas Skardžius. ANKSTYVESNĖ IR DABARTINĖ LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS VARTOSENA. Čikagos Pedagoginio Lituanistikos Instituto leidinys. Mecenatas — Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris.

LITUANUS, 1970 m. Vol. 16, No. 4. Išeina keturi numeriai per metus. Prenumerata — 5 dol. Adresas: Lituanus, P. O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. K. Donelaičio lituanistinės mokyklos vaikų laikraštėlis. 1970 m. gruodžio mėn. nr. 2.

AMERIKOS LIETUVIŲ BALSAS. 1945 - 1970 m. Detroito lietuvių radijo valandėlės 25 m. sukakčiai paminėti. Leidinį paruošė Stasys Garliauskas.

Filatelistų Draugijos “LIETUVA” biuletenis, nr. 1(145). 1971 m. sausis - vasaris. Red. E. Petrauskas, 7742 S. Troy St., Chicago, Ill. 60652.

SKAMBA IR AIDI DAINA. Montrealio “Krivūlės” išleista ilgo grojimo plokštelė. Plokštelėje įrašyta 14 dainų, kurias atlieka Vilniaus Radijo ir Televizijos choras ir Vilniaus vyrų choras “Varpas”. Plokštelė RCA gamybos, viršelis dail. A. Zubienės. Kaina 5.55 dol. Adresas: “Krivūlė”, 5260 10th Ave., Montreal 405, Que., Canada.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS

     Kai kas nusiskundžia, kad mes turime per maža religinės spaudos. Gal tai ir tiesa, bet vis dėlto jos turime, tik nedaug žmonių ja domisi. Tėvai Pranciškonai jau 47-tuosius metus leidžia mėnesinį religinės-patriotinės minties laikraštį — Šv. Pranciškaus Varpelį. Jame yra daug religinių straipsnių ir žinių iš katalikiškojo pasaulio. Jį gražiai ir moderniai redaguoja T. Viktoras Gidžiūnas, OFM. Kaina tik 3 dol. metams. Adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.