A-LĖ G.

     West Hartforde įvyko neseniai įsisteigusio "Bridge Club" susirinkimas. Dalyvavo jaunimas (aukštesniųjų mokyklų mokiniai), auklėtojai ir radijo pranešėjas. Klubo tikslas yra suartinti jaunimo ir vyresniųjų kartas. Klausimų ir atsakymų forma buvo nagrinėjami įvairūs įdomūs ir aktualūs klausimai. Atsakymai nebuvo iš anksto paruošti, o čia pat suformuluoti. Tai sudarė artimesnę ir įdomesnę nuotaiką. Čia paminėsiu kai kuriuos klausimus ir atsakymus. Tai pasiskaityti, manau, bus įdomu ir jaunimui, ir vyresniesiems.

     Klausimas. Kas labiausiai skiria šias dvi kartas?

     Atsakymas. Socialinė padėtis, jos nusistovėjusios senos taisyklės ir tradicijos.

     Kl. Kas darytina šių kartų suartinimui?

     Ats. Rasti bendrą kalbą ir abipusį supratimą.

     Kl. Kodėl atrodo, kad nėra to supratimo ir bendros kalbos?

     Ats. Vyresnieji nori be sąlygų primesti savo reikalavimus, nenori suprasti šių dienų jaunimo ir leistis į bet kokias kalbas (They just block the dialogue and that's all). Pvz. motina, pamačiusi ateinant ilgaplaukį sūnų, tik barasi ir šaukia: lauk, lauk, lauk! Kai duktė prisipažįsta, kad patraukusi abejotinos rūšies dūmo, motina puola į isteriją iki apalpimo.

     Kl. Ar visi jaunuoliai vartoja narkotikus?

     Ats. Manoma, kad tik labai maža dalis jų nėra bandžiusi.

     Kl. Kodėl jaunimas tuos narkotikus vartoja?

     Ats. Tai šių laikų mada. Tai tik dabartinė mada. Vienas sako, kad jo motina vartojanti įvairius raminančius vaistus (tranguillizers), tėvas su savo draugais geria alkoholį, o jaunimas turi kitų priemonių pakelti ir palaikyti nuotaikai.

     Kl. Ar manote, kad jaunuolis, pabandęs silpnesnius narkotikus, paskui ieško stipresnių?

     Ats. Ne būtinai, tai priklauso nuo asmens.

     Kl. Ko jaunimas laukia iš tėvų?

     Ats. Daugiau laisvės ir supratimo. Neprimesti savo nusistovėjusios galvosenos, įpročių ir taisyklių.

     Kl. Ar jaunimas pripažįsta vyresniųjų autoritetą?

     Ats. Taip. Jisai supranta, kad vyresnieji turi daugiau patyrimo, tad jų patarimai gali būti naudingi.

     Kl. Ko jaunimas laukia iš mokyklos?

     Ats. Daugiau laisvės, pasirenkant mokslo dalykus, naujų mokymo formų, mažesnių klasių (skaičiaus atžvilgiu), o taip pat ir naujų programų. Aukštesniosios mokyklos dabar per daug ruošia mokinius kolegijoms, bet kadangi ne visi paskui į kolegijas eina, tai reikėtų kad mokyklos daugiau ruoštų mokinius gyvenimui.

     Kl. Ko jaunimas laukia iš visuomenės?

     Ats. Kad visi žiūrėtų į jauną žmogų, kaip į naują asmenybę (just other person). Reikėtų suprasti, kad dabartinis jaunimas bręsta naujose, skirtingose sąlygose, taikosi prie savo draugų ir naujų laiko reikalavimų. Be to, jaunimas labai laukia, kad būtų sudarytos sąlygos, kur ir kaip praleisti laisvalaikį. Dažnai tiesiog nesą kur dėtis. Tai priartina daugelį prie visokių pavojingų išsigalvojimų ir veiksmų.

     Pasikalbėjime buvo jaučiamas abipusiškas aktyvumas, nuoširdumas, noras rimtai klausimus nagrinėti. Čia laisvai pakartojau, ką esu nugirdusi. Vaizdingumui pridėjau vieną kitą anglišką išsireiškimą. Susilaikau nuo bet kokių komentarų. Parašiau tik dėl to, kad gal ir kitiems bus įdomu išgirsti, ką galvoja jaunimas. Gal tai iššauks ir vieną kitą skaitytojų pasisakymą.