Anatolijus Kairys. IŠTIKIMOJI ŽOLĖ. Romanas. Išleido Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 1971 m. Mecenatai: Janina ir Juozas Valiušaičiai. Viršelis — A. Rūkštelės. Spaudė Morkūno spaustuvė. 254 psl., kaina nepažymėta.

Aloyzas Baronas. VĖJAS LEKIA LYGUMA. Romanas. Išleido Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 1971 m. Mecenatai: Marija ir Bruno Macianskiai. Viršelis — K. Veselkos. Spaudė Draugo spaustuvė.

RYTMEČIO ŽARA. Kristijono Donelaičio Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos moksleivių metraštis (1970 - 1971 mokslo metai). Viršelis — P. Aleksos. Piešiniai ir užsklandos — aukštesniosios mokyklos mokinių. Nuotraukos — V. Noreikos. Spaudė Morkūno spaustuvė. Didelis formatas, 104 psl.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. K. Donelaičio Lituanistinės Mokyklos mokinių laikraštėlis, 1971 m. nr. 5.

LIETUVIU JAUNIMO INFORMACIJOS CENTRO BIULETENIS, 1971 m. nr. 3. Adresas: P. O. Box 8992, Boston, Mass. 02114.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas, 1971 m. nr. 2. Leidžia Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacija Neo-Lithuania ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. Redakcinė kolegija: dr. Jonas Balys (pirm.), Aleksas Laikūnas ir dr. Bronius Nemickas. Administracijos adresas: 7150 S. Spaulding Ave., Chicago, Ill. 60629. Prenumerata metams (už du numeriu) — 4 dol.

LITUANUS, 1971 m. nr. 1. Redaguoja: Antanas Klimas ir Ignas K. Skrupskelis. Administratorius — Jonas Kučėnas. Techniškoji redaktorė — Zina Morkūnienė. Adresas: Lituanus, P. O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690. Prenumerata metams — 8 dol.

Alfonsas Grauslys. IEŠKAU TAVO VEIDO. Rodyklės ieškojimo keliuose. Viršelis — Giedrės Vaitienės. Išleido Liet. Knygos Klubas 1971 m. 296 psl., kaina 5 dol.

AUŠRA 1955 - 1970. Prisikėlimo Parapijos Sporto Klubo “Aušros” penkiolikmetis. Viršelis — V. Paškausko. Išleido P.P.S.K. “Aušra” redakcinis komitetas 1971 m.

Į LAISVĘ, 1971 m. gegužės mėn., nr. 51(88). Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai. Redaguoja Juozas Kojelis. Administracijos adresas: Aleksas Kulnys, 1510 E. Merced Avė., West Covina, Calif. 91791. Prenumerata: Australijoje, JAV ir Kanadoje — 5 dol., visur kitur — 3 dol.

Vanda Vaitkevičienė-Frankienė. UŽBURTOS KANKLĖS. 17 mitologinių pasakojimų iš žilosios Lietuvos senovės iki krikščionybės pradžios. Viršelis ir iliustracijos — Sesers M. Mercedes. Švietimo Taryba pripažino šią knygą tinkama skaityti Lituanistinėse mokyklose. Ji rekomenduojama dviems paskutiniams pradžios mokyklos skyriams ir dviems pirmutinėms aukštesniosios mokyklos klasėms. Kaina: kietais viršeliais — 4 dol. minkštais — 3 dol. Mokykloms — 25% nuolaidos. Galima gauti “Laiškų Lietuviams” administracijoje.