RŪKORIAMS IR RŪKORĖMS

     Berods, kažkada "Laiškuose Lietuviams" buvo bent- trumpai rašyta apie rūkymą, bet būtų labai naudinga ir dažniau šį klausimą panagrinėti. Norėčiau čia pareikšti savo mintis, bet žinau, kad daug kas su jomis sutiks. Būtų malonu sužinoti šiuo klausimu ir redakcijos nuomonę.

     Jau beveik prieš porą metų į "Draugo" (1969. IX. 6) "Spyglių ir dyglių" skyrių buvo įdėtas straipsniukas, pavadintas "Komplimentai rūkantiems". Tas straipsniukas buvo paimtas iš Minneapolio "Tribune", parašytas žurnalisto Will Jones. Ten buvo taip rašoma:

     "40 metų aš gyvenau rūkorių dominuojamam pasauly. Ligi šiol aš labai retai besiskųsdavau. Aš sutikau su faktu, kad pasaulis gal priklauso rūkantiesiems. Bet man jau gana tylėti!

     Ar jūs, rūkoriai, žinote, kaip jūs mums, nerūkantiems, atrodote? Jūs esate neišauklėti mužikai, į nieką neatsižvelgiantys liurbiai. Jūs gal manote, kad labai šauniai atrodote, kaip tie rūkoriai kino ekrane ar televizijos skelbimuose. Bet tai netiesa. Jūs esate biauraus įpročio vergai ir jūs atrodote juokingai. Be to, jūs dvokiate. Jūsų rūbai dvokia, jūsų burna dvokia ir jūs smardinat visą aplinką"...

     Kaip minėjau, šis straipsniukas buvo išspausdintas "Spygliuose ir dygliuose", bet man atrodo, kad jis turėtų būti išspausdintas visų laikraščių pirmuosiuose puslapiuose. Manyčiau, kad visos čia pareikštos mintys yra labai teisingos ir visai neperdėtos. Įdomu, kokia Jūsų, gerbiamasis redaktoriau, šiuo klausimu nuomonė.

Nerūkantis skaitytojas

Mielasis Nerūkantis Skaitytojau,

     Kaip būtų gera, kad visi būtų tokie, kaip Jūs — nerūkantieji. Jau yra medicinos nustatyta, kad rūkymas kenkia sveikatai. Kai kurie dar vis spiriasi, bet be reikalo. Jeigu nebūtų tikra, kad rūkymas kenkia, tai nebūtų buvę uždrausti televizijos skelbimai, reklamuoją cigaretes, ir nebūtų buvę įsakyta ant cigarečių pakelių užrašyti įspėjančius žodžius, kad jos gali būti kenksmingos sveikatai.

     Jeigu Jūs klausiate mano nuomonės, tai prisipažįstu, kad su Jūsų ir su to cituoto straipsnelio mintimis visiškai sutinku. Gal kai kam gali atrodyti, kad kai kurie tame straipsnelyje pavartoti žodžiai yra perdaug aštrūs ir gal nekultūringi, bet man atrodo, kad jie yra visiškai teisingi. Nekultūringi yra tik tie rūkoriai, kurie biauriai gadina orą. Kai kurie kartais dar pasiklausia kitų, ar galima rūkyti. Žinoma, žmogus nenori jų "kankinti", nes žino, kad jiems sunku susivaldyti, bet šia proga noriu viešai pareikšti, kad cigaretės ar cigaro dūmai man visuomet yra labai nemalonūs. Graužia akis, pradeda skaudėti galvą, sugadina nuotaiką. Yra tikra kančia, kai kokiame nors posėdyje, esant nedideliame kambaryje, atsiranda vienas kitas rūkorius, kuris dumia ir dumia be jokios pertraukos. Po poros valandų tame kambaryje oras pasidaro nepakenčiamas. Parėjus namo, kelias dienas dvokia rūbai. Ne mažesnė kančia yra ir tada, kai kuris nors rūkorius ar rūkorė pasiprašo pavežti automobiliu. Manau, kad negali būti didesnio nemandagumo, kaip rūkyti automobilyje, ypač jei uždaryti langai. Su šia mano nuomone, manau, sutiks daugelis.

     O kiek gaisrų kyla nuo rūkymo, kiek pradeginama kilimų, sofų, staltiesių! Ir kam tas rūkymas gali būti naudingas? Dabar jau daugelis vyrų meta rūkyti, bet labiausiai užsispyrusios yra moterys. Kai paklausi, dėl ko jos rūko, būna įvairiausių atsakymų. Vienos rūko dėl to, kad turėtų ką nors rankoje laikyti, nes nežino, kur tas rankas dėti, kai kalba su kitais. Kitos mano, kad rūkymas nuramina nervus, o kai kurios rūko, norėdamos suplonėti. Šios priežastys nėra pakankamai rimtos ir dažniausiai yra tik įsivaizduotos. Minėtiems tikslams pasiekti yra daug geresnių priemonių. Yra ir tokių moterų (o taip pat ir vyrų), kurios galvoja, kad su cigarete rankoje ar lūpose jos elegantiškiau atrodo. Su cituoto straipsniuko mintimis visiškai sutinku, kad su cigarete rankoje ar lūpose jos atrodo gana žioplai ir daugeliui sukelia tik pasigailėjimą. Yra nemaža vyrų, kurie sako, kad niekuomet nevestų rūkančios mergaitės. Jie tai sako, ne tik estetiškais sumetimais. Jeigu moteris labai įpranta rūkyti, tai nesusivaidys nė tada, kai laukia kūdikio, o kad nikotinas persiduoda kūdikiui ir gali labai pakenkti jo sveikatai, tai taip pat medicinos įrodyta.

     Tad nerūkantieji ir metantieji rūkyti užsipelno visuomenės padėką ir pagarbą.

Redaktorius

AR JAUNIMAS JAU TOKS PASENĘS?

     Šių metų gegužės mėn. numeryje, šeimos skyriuje, buvo straipsnis, vardu "Skirtingų kartų pokalbis". Tarp kitko ten buvo kalbama ir apie jaunimo narkotikų vartojimą. Kai jaunimas buvo užklaustas, dėl ko jie vartoja narkotikus, atsakymas buvęs toks: "Tai šių laikų mada. Tai tik dabartinė mada. Vienas sako, kad jo motina vartoja įvairius raminančius vaistus (tranquillizers), tėvas su savo draugais geria alkoholį, o jaunimas turi kitų priemonių pakelti ir palaikyti nuotaikai". Perskaičius šiuos žodžius, nusigandau ir visiškai nesuprantu, ar jau dabartinis jaunimas būtų taip išsisėmęs ir pasenęs, kad jam reikėtų narkotikų "pakelti ir palaikyti nuotaikai". Juk gerą nuotaiką turėtų suteikti pati jaunystė. Taip visuomet buvo; ar tik dabar jau taip viskas pasikeitė, kad dar neseniai gimęs jaunuolis jau jaučiasi pasenęs? Argi tie jaunuoliai nežino, kad jau ne vienas paauglys yra miręs nuo narkotikų (taip pat ir mūsų lietuviškoje visuomenėje!), o kiek jų yra sugadinę sveikatą ir tapę nepagydomi ligoniai! Tai yra ne mūsų laikų mada, bet didžiausia nelaimė, vedanti ateinančias kartas į bepročių ligonines ir į ankstyvus kapus.    O. U.