“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame rašinio konkursą. Tema visiškai laisva. Vienintelė sąlyga — rašinys turi būti tinkamas spausdinti “Laiškuose Lietuviams”. Galima rašyti ir novelės forma. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus tikrąją pavardę bei adresą užklijuotame vokelyje, atsiųstas redakcijai iki 1972 m. vasario mėn. 16 dienos. Konkurso vertinimo komisija bus sudaryta iš redakcijos narių. Už geriausius rašinius skiriamos trys premijos:

     I — 100 dol. Mecenatas — Vincas Kuliešius. II — 75 dol. Mecenatės — dr. Milda Budrienė ir Flora Kurgonienė. III — 50 dol. Mecenatė — Stefanija Rudokienė.

     Premijos bus Įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime 1972 m. kovo mėn. 26 d. Jaunimo Centre. Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”.

LAUKIAME ATSILIEPIMŲ

     Š. m. birželio mėn. numeryje buvo pateiktos kai kurios mintys iš jaunimo simpoziumo. Daugelį vyresniųjų tos mintys labai sukrėtė. Daug kas žadėjo rašyti, bet iki šiol teparašė tik vienas, sakydamas, kad tame simpoziume dalyvavusieji yra tik retos išimtys iš mūsų kilnaus ir padoraus jaunimo. Kai gausime daugiau atsiliepimų, juos spausdinsime. Ypač laukiame atsiliepiant jaunimo.

JAUNIMO CENTRO STATYBA

     Užbaigti Jaunimo Centro priestatui dar trūksta nemaža lėšų. Prieš kiek laiko buvo paskelbta loterija, norint padidinti statybos fondą. Galutinis dovanų traukimas bus Jaunimo Centre šių metų rugsėjo mėn. 24 dieną. Visi yra prašomi dalyvauti ir įsigyti bilietus, jeigu dar neturi. Bus galima laimėti automobilį, šaldytuvą, spalvotą televizijos aparatą, kailį ir daug kitų vertingų dovanų.

SPAUDOS IR RADIJO DIENA

     Rugsėjo mėn. 18 ir 19 d. Tabor Farmoje ruošiama ketvirtoji Spaudos ir Radijo diena. Visi šių sričių darbuotojai prašomi dalyvauti. Tikime, kad nuoširdus išsikalbėjimas gali padėti sukultūrinti mūsų spaudą ir pasiekti tą visų norimą tikslą — kad spauda mūsų neskaidytų, bet visus jungtų.

ATSIUSTA PAMINĖTI

EEN STEEN HEEFT GEEN HART. De Blawen voor de Poezie. Tai 86 puslapių knygelė, kurioje poetė Zenta Tenisonaitė supažindina Belgijos visuomenę su mūsų lietuviais poetais, išvertusi kai kuriuos jų eilėraščius į flamų kalbą. Trumpą Lietuvos istorijos apžvalgą duoda pati autorė, o su lietuvių literatūra supažindina Antanas Vaičiulaitis.

ŠV. KAZIMIERO HIMNAS MARIJAI. Išvertė A. Tyruolis. Išleido Tėvai Pranciškonai 1971 m. Viršelyje — V. Kašubienės pieštas šv. Kazimieras. Mecenatas — Jonas Galiūnas. 32 psl., kaina 1 dol.