1971 / SPALIS -OCTOBER /VOLUME XXII, NO. 9

PRIEŠ KĄ KOVOTI? Juozas Vaišnys, S. J.    291

IŠ JAUNOSIOS AFRIKOS POEZIJOS P. Gaučio vertimas    293

ŽVILGSNIS Į MENĄ (VI) Feliksas Jucevičius    296

AR TEISINGA KRYPTIMI EINAME? Pr. Razminas    299

ŽYGIAI ETNINIŲ GRUPIŲ KLAUSIMU Kun. K. Pugevičius    303

AŠ TIKIU, BET NESISTENGIU ĮTIKINTI R. Petkevičius    308

KALBA Juozas Vaišnys, S. J.    311

DAUGTAŠKIS TIES ABORTAIS... Al. Gimantas    313

VEDĘS VYRAS IR IŠTEKĖJUSI MOTERIS Juozas Venckus, S. J. 314

GYVENIMO FAKTŲ MOZAIKA    J. Prunskis    317

SIMBOLIAI AR ŽMONĖS?    Nijolė Jankutė    318

SKAMBA, SKAMBA KANKLĖS...    D. Brazytė-Bindokienė    320

TĖVYNĖJE    D. Bindokienė    321

Šis numeris iliustruotas P. Rauduvės grafikos darbais. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio. 305 psl. užsklanda — Jūratės Eidukaitės. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J., Marija Smilgaitė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir A. Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

JAUNIMAS KARTAIS ATRODO LYG VĖJO SŪKURYS,

KURS LENKIA PRIE ŽEMĖS MEDŽIUS IR GRIAUNA NAMUS;

O KARTAIS — LYG UPĖS VERPETAN PATEKĘS ŠAPELIS,

SUKAMAS IR BLAŠKOMAS, BE JOKIO PASIPRIEŠINIMO.

KARTAIS JIS YRA LYG DRĄSUS LIŪTAS,

BE BAIMĖS ŽVELGIĄS VISIEMS Į AKIS;

O KARTAIS — LYG BAILUS IR DREBĄS KIŠKIS,

KURS BĖGA, IŠSIGANDĘS NET SAVO ŠEŠĖLIO.

KARTAIS, LYG GALINGAS KALNŲ ERELIS,

JIS SKRENDA AUKŠTYN JAUNYSTĖS SPARNAIS;

O KARTAIS — KAIP VISŲ MINDŽIOJAMAS SLIEKAS,

JIS BE JOKIŲ AMBICIJŲ RĖPLIOJA ŽEME.

JAUNIMUI TINKA PATIES TVĖRĖJO IŠTARTI ŽODŽIAI:

“NEGERA ŽMOGUI BŪTI VIENAM!”

JAM REIKIA KITO, KURS JO SIELĄ SUPRASTŲ,

KURS JAM ASMENYBE IR PAVYZDŽIU ŠVIESTŲ,

KURS BŪTŲ JAM RAMSTIS, VADOVAS IR PATARĖJAS.

P. Rauduvė  Kryžkelė (1962)