1974 / SPALIS - OCTOBER / VOLUME XXV, NO.

VIENOS MOTERS ISTORIJA    291    A. Rubikas

DŪMUS APIE TEILHARDĄ BESKLAIDANT    296    A. Paškus

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XX)    304    Br. Krištanavičius, S.J.

ISTORIJOS LIUDIJIMAS DABARČIAI    310    Juozas Prunskis

DAR NEPAVĖLAVOTE    313    St. Neniškienė

KAS PADEDA IR KAS KENKIA IŠLIKTI LIET. IŠEIVIJAI    315    Algirdas Ratnikas

TĖVYNĖJE    317    Danutė Bindokienė

KALBA    319    Juozas Vaišnys, S.J.

FILMAI    322    Juozas Prunskis

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris yra iliustruotas Algimanto Kezio, S. J., nuotraukomis, kurios bus fotografijos parodoje š.m. lapkričio 22 - gruodžio 1 d. Jaunimo Centre.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

YRA TIEK PUIKIAI ŽYDINČIU GĖLIŲ,

KURIOS MUS ŽAVI IR VILIOJA,

BET SLEPIA NUODUS SAVO ŽIEDUOSE.

ANT JŲ NENUTUPIA PLAŠTAKĖ,

IR BITĖ PRASKRENDA PRO JAS.

YRA TIEK PAPRASTŲ, KUKLIŲ GĖLIŲ,

KURIOS NĖ VIENO NEVILIOJA,

BET JŲ ŽIEDAI PILNI MEDAUS

IR BITĖS ČIULPIA IŠ VIDAUS

JŲ SALDŲJĮ NEKTARĄ.

ATSKIRTI NUODUS NUO MEDAUS

GALI KIEKVIENA BITĖ,

BET ŽMOGUI KARTAIS TAIP SUNKU

TĄ SKIRTUMĄ MATYTI. . .

Algimanto Kezio, S.J., nuotr.