RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTUROS ŽURNALAS Sausis/January 1979 Volume XXX No.1

JUBILIEJINIAI METAI

1

 Redakcija

NAUJASIS POPIEŽIUS IR
POVATIKANINĖS PROBLEMOS

3

 Juozas Vaišnys, S.J.

DR. VINCAS KUDIRKA GYVAS MŪSŲ TAUTOJE

6

 Jonas Miškinis

VYRUI APIE MOTERS PSICHOLOGIJĄ

8

 Gyd. A.A.

KĄ MYLĖJO PETRARKA?

10

 M. Bartninkas

RANKOS PASPAUDIMAS

12

 O. K.

EILĖRAŠČIAI

14

 Ona Mikailaitė

ŠEKSPYRAS

15

 J. Venckus, S.J.

VILNIAUS UNIVERSITETAS — LIETUVIŲ 
TAUTINIO ATGIMIMO ŽIDINYS

17

 Dr. Alicija Rugytė

KODĖL VAIKAI PABĖGA IŠ NAMU? (I)

24

 D. Bindokienė

ŽODŽIAI APIE ŽODĮ

28

 R. B.

IR AŠ TEN “KRONIKOJE” BUVAU

29

 Antanas Saulaitis, S.J.

TĖVYNĖJE

31

 D. ir G. Vakariai

KALBA

33

 J. Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

35

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

36

 J. Pr.

DAIL. PRANAS DOMŠAITIS

36

 Red.

Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas dail. Prano Domšaičio kūrinių nuotraukomis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.