RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS Lapkritis/November 1979 Volume XXX No.10

PRISIKĖLĘ SU KRISTUMI

325

 A. Saulaitis, S.J.

TAIKA, BAISIOJI GRĖSMĖ IR ŽMOGUS

327

 P. Daugintis, S.J.

VYSKUPŲ LAIŠKAS

330

 V. Brizgys ir A. Deksnys

DIDVYRIŲ, KANKINIŲ IR ŠVENTŲJŲ ŽEMĖ

331

 J. Petraitis

JURGIS PABRĖŽA

335

 J. Miškinis

MENO TURTAS IR SVARBA TAUTOS GYVENIME

337

 B. Markaitis, S.J.

DIEVO LAUKINĖJE GAMTOJE (II)

338

 A. Tamošaitis, S.J.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 M. SUKAKTĮ MININT

344

 V. Maciūnas

VILNIAUS UNIVERSITETO SUKAKTUVINIS MEDALIS

350

 Komitetas

IDEALI MOTERIS

351

 V. Kasnis

MONSINJORAS

353

 P. Daugintis, S.J.

ARTI TIKSLO

354

 A. Nockūnas, M.I.C.

KALBA

355

 J. Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

357

 D. ir G. Vakariai

EKSKURSIJA Į EUROPĄ

359

 Red.

ŠIO NUMERIO ILIUSTRACIJOS

360

 A. Grigaitis

TRUMPAI IŠ VISUR

360

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas Algirdo Grigaičio nuotraukomis. Tema — Žmonės, sutikti gatvėje.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

“Laiškai Lietuviams” (Letters to Lithuanians”) is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Al. Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a preess run of 2700 copies. 2640 copies were distributed to paid individual subscribers by mail, free distribution—35 copies, None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers. Total distribution-—2675 copies; of single issue nearest filing date: press run—2700, mail subscription—2640, free distribution —35, total distribution—2675 and left-overs—25. Annual subscription—$8.00, single copy is 80c. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.