RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

Vasaris/February 1979 Volume XXX No.2

ŽMOGAUS IR DIEVO VALIA TAUTOJE

37

 Stasys Yla

TĖVO GENEROLO LAIŠKAS LIETUVIAMS JĖZUITAMS

40

 P. Arrupe, S.J.

JONAS MILTONAS

41

 J. Venckus, S.J.

PESTALOZZI — ŽYMUSIS PEDAGOGAS

43

 Jonas Miškinis

EILĖRAŠČIAI

46

 Rabindranath Tagore

MINTYS APIE RELIGIJĄ

47

 Pranys Alšėnas

KARALIAUS STEPONO BATORO PRIVILEGIJOS
VILNIAUS UNIVERSITETUI

48

 Paulius Rabikauskas, S.J.

DAIL. DALIA ANCEVIČIENĖ

55

 Red.

EVOLIUCIJA IR KATALIKŲ PASAULĖŽIŪRA

56

 P. Daugintis, S.J.

KODĖL VAIKAI PABĖGA IŠ NAMŲ (II)

60

 D. Bindokienė

APIE MOKYTOJAVIMĄ

64

 Kristina Parėštytė

BENDRUOMENĖN JUNGIANTI MALDA

66

 Antanas Saulaitis, S.J.

TĖVYNĖJE

67

 D. ir G. Vakariai

KALBA

69

 J. Vaišnys, S.J.

BIRUTĖ BARODICKAITĖ IR VIOLETA KAROSAITĖ  

72

 Red.

Šio numerio iliustracijos: 38, 54 ir 55 psl. — Dalios Ancevičienės kūrinių nuotraukos; 71 psl. — kai kurios premijuotos nuotraukos iš 1978 m. foto parodos Jaunimo Centre.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.