RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS Spalis/October 1979 Volume XXX No. 9

POPIEŽIUI APSILANKANT

289

 Juozas Vaišnys, S.J.

EILĖRAŠČIAI

292

 Danguolė Sadūnaitė
ir Vladas Šlaitas

DIEVO LAUKINĖJE GAMTOJE (I)

293

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 M.
SUKAKTĮ MININT

296

 Vincas Maciūnas

IDEALI MOTERIS

301

 Vytautas Kasnis

VAIKAI NELEIDŽIA

303

 P. P.

KONGRESO MINTYS

303

 Antanas Saulaitis, S.J.

DVIEJŲ PAKOPŲ LIETUVIŲ JAUNIMO VEIKLA

308

 Viktoras Nakas

JAUNIMO KONGRESO STUDIJŲ DIENOS

310

 Kristina Parėštytė

ŠEŠTASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS

311

 Studentai

AŠ ESU LIETUVAITĖ

314

 Laima Steikūnaitė

KAS YRA GERAS DRAUGAS?

315

 Kristina Veselkaitė

KAIP LAIMĖTI DRAUGŲ

316

 Stefanija Stasienė

KAZIMIERO BARĖNO
“KILOGRAMAS CUKRAUS”

317

Ilona Gražytė -
Maziliauskienė

TĖVYNĖJE

319

 Red.

KALBA

320

 J. Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

322

 J. Pr.

VANDA ALEKNIENĖ

323

 Red.

Šis numeris iliustruotas dail. Vandos Aleknienės kūrinių nuotraukomis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.