"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Jau laikas siųsti straipsnius konkursui, nes jis baigiasi kovo i d. Konkurso tema — Kunigo įtaka žmogaus (mano) tikėjimui. Arba kita panaši tema — Pavyzdžio galia.

     Už geriausius rašinius skiriamos keturios premijos: I — 150 dol. (mecenatai Sofija ir Gediminas Mickevičiai), II — 100 dol. (mecenatas Juozas Vembrė), III — 75 dol. (mecenatas Vytautas Vizgirda), IV — 50 dol. (mecenatė Stefanija Rudokienė).

     Premijos bus įteiktos "Laiškų lietuviams” koncerto - vakarienės metu balandžio mėn. 18 d. 4 val. po pietų Jaunimo Centro didžiojoje salėje. Bus įdomi dainų ir dailiojo žodžio meninė programa.

     Plačiau apie konkursą buvo rašyta praėjusiuose "Laiškų lietuviams” numeriuose.

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Šių metų ekskursija (liepos 3-25 d.) bus į Portugaliją, Ispaniją, Maroką ir Prancūziją. Jau turime pakankamą skaičių žmonių —    45. Daugiau priimti negalime, bet jeigu kas dar užsiregistruos, priimsime su sąlyga —    jei kuris nors iš užsiregistravusiųjų atsisakys keliauti.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

25 dol. aukojo Lietuvių Šaulių Sąjungos Tremtyje Centro Valdyba.

17 dol. aukojo K. Aglinskas.

Po 14 dol. aukojo: M. Vasienė, J. Mališka.

Po 12 dol. aukojo: J. Butikas, K. Pabedinskas, O. Pranckevičiūtė, V. Širmulienė, R. Borris, M. Tarvydienė, B. Čižikaitė, N. Norris, M. Mėlienė, V. Valantinas, A. Mikelevičius, P. Balčiūnas, J. Sungaila, G. Bielskienė.

Po 10 dol. aukojo: E. Vainienė, A. Dagilis, J. Janonis.

Po 9 dol. aukojo: G. Biskis, A. Domanskienė, G. Bajorūnienė, kun. V. Dabušis, J. Juodikis, A. Činikienė, A. Vitkus.

Po 7 dol. aukojo: G. Gražienė, M. Ostrauskas, P. Narbutis, O. Šimaitienė, J. Veselka, A. Prunskienė, S. Zumbakienė, kun. K. Balčys, K. Otto, M. Girnienė, J. Jagėla, K. Linkus, M. Čėsna, A. Kalvaitis, S. Kasnickienė, A. Valavičius, J. Leberis, K. Gasiūnas, L. Laukienė, K. Paulius, J. Valdienė.

6 dol. aukojo kun. J. Kluonius.

Po 5 dol. aukojo: A. Augaitienė, L. Kezenius, Z. Brencius, O. Arlauskienė, V. Krasauskas, A. Nelsienė, kun. A. Babonas, P. Šošienė, kun. V. Katarskis, O. Ščiukaitė, S. Prialgauskienė.

Po 4 dol. aukojo: kun. J. Tautkus, B. Zeikus, G. Mitsewitz, J. Racevičienė, V. Siliūnienė, J. Vailokaitis, kun. J. Velutis, G. Musteikienė, M. Stankūnienė, E. Vilutienė, A. Bigelienė, M. Kriaučiūnienė, J. Sandargas, S. Jelionienė, L. Kynas, J. Rūkas, V. Šaulys, V. Valkavickas, K. Markus, P. Butkys, B. Gudonis, J. Siaurusaitis, E. Šlekys, F. Černiuvienė, P. Želvys, A. Ostis, kun. J. Balkūnas, E. Karalienė, S. Blynas, Z. Didžbalienė, V. Janukaitienė, J. Laucius, D. Mikoliūnienė, V. Sinevičius.

Po 3 dol. aukojo: E. Arlauskienė, K. Jakštas, R. Žiogarys.

Po 2 dol. aukojo: J. Ambrizas, O. Elertienė, A. Baleišienė, V. Garbenis, J. Yla, J. Kizlauskas, S. Riekutė, P. Misevičius, L. Jaras, S. Beliūnienė, A. Juodvalkis, A. Keliuotis, J. Kirvaitis, J. Kižys, R. Kriaučiūnienė, P. Matiukas, P. Norkaitis, T. Rymantas, F. Brazaitis, J. Patrauskienė, B. Baublys, J. Džiubinskienė, J. Aušrotas, J. Briedis, A. Gaška, L. Griniūte, J. Karalius, S. Sakevičienė, K. Šalkauskas, S. Stravinskis, A. Tveras, P. Sideravičius, V. Sodeika, O. Damas, A. Dikinis, A. Lipskis, A. Naujokas, J. Reinys, Č. Kondrošas, K. Nenortienė, S. Kamarauskienė, M. Kušlikienė, P. Pajaujis, V. Zebertavičius, P. Skablauskas, V. Vaškys, kun. V. Aleksoms, P. Balčiūnienė, A. Bagdonas, A. Masiulis, J. Janušaitis, A. Kavaliūnienė, I. Sakadolskienė, J. Vinciūnas, F. Valaitis, T. Zailskienė,, S. Butkūnienė, V. Musonis, J. Raulinaitis, M. Pauliukonienė, V. Pocius, J. Karklys, S. Lukas, J. Petrauskas, V. Buliūnienė, A. Klupšas, P. Gluosnys, M. Ališauskienė, J. Jacinavičienė, L. Koch, K. Rožanskas, F. Ta-rulienė, A. Brazdžiūnas, kun. P. Kūra, A. Laucis, L. Valančius, kun. R. Krasauskas, S. Urbonienė, kun. P. Katauskas, S. Rudys, V. BubJvs, S. Strolienė, B. Čyvienė, E. Dailydienė, P. Naudžiuvienė, J. Riauba, A. Elijošius, J. Palys, P. Janulis, K. Ancerevičienė, G. Gaurilius, P. Abromaitis, M. Kapačinskienė, K. Mikužienė, J. Vadopalas, B. Vitkus.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.