JONAS MIŠKINIS

     Žmogaus tautinis brendimas nėra koks nors atsitiktinis dalykas. Tai yra tautą sudarančių aplinkybių veiksnys. Žmogus gimsta tautoje. Tauta sudaro būtinas sąlygas žmogui egzistuoti ir veikti. Žmogus gali pilnai išvystyti savo kūrybines galias tik tautoje. Tauta yra pirminis šaltinis, iš kurio žmogus semia jėgų savo darbams. Užtat suprantama, kodėl patys didieji žmonijos genijai buvo kartu ir patys tobulieji patriotai. Jų veikaluose atsispindi tautiniai pradai, tobulai suderinti su visuotinėmis idėjomis. Pavyzdžiui, W. Saueris sako, kad "tautos nariai kyla iš sveikų tautos jėgų. Tik čia jie gyvi, tik čia jie įsišaknija, kaip medis savo krašto žemėje. Dažniausiai jis miršta, jei perkeliamas į svetimos šalies žemę”.

     Gražus žodis tėvynė. Juo išreiškiama tai, kas kiekvienam kilnu ir šventa, už ką daugelis nesigaili net gyvybės paaukoti. Jeigu žvelgsime į istoriją, tai pamatysime, kad kiekvieno padoraus žmogaus širdyje ruseno tėvynės meilė tiek senovėje, tiek ir šiais laikais. Taip buvo, taip yra ir taip bus, nes tai yra žmogui įgimta. Juk kiekvieno doro ir kilnaus žmogaus troškimas — matyti savo tėvynę laisvą ir nepriklausomą. Įsiveržus priešui į kraštą, kiekvienas tėvynę mylintis pilietis drąsiai eina jos ginti, nebijodamas jokių aukų. Visais laikais buvo sakoma, kad pasiaukoti už tėvynę yra gražu ir kilnu.

     Tėvynė mylima ne dėl to, kad ji didelė, graži, turtinga, kultūringa ar turinti garsią praeitį. Kartais suvargusi ir sunykusi tauta gali būti net labiau mylima. Goethe sako, kad juo skurdesnis kraštas, tuo didesni patriotai. Tiesa, su patriotizmu glaudžiai siejasi gėrėjimasis savo gimtuoju kraštu, didžiavimasis savo tauta, bet ne gėrėjimasis ir didžiavimasis gimdo meilę, o tėvynės meilė gimdo gėrėjimąsi ir didžiavimąsi.

Betliejus ir Betliejaus žvaigždė (vieta, kur gimė Kristus).

     Antra vertus, tėvynės meilė yra ne tik ramus gėrėjimasis ir džiaugsmas jos buvimu, bet ir pastangos ją tobulinti, ryžtas padam žmogui tobulėti, kad jis būtų vertas to, ką myli. Kur yra tikra meilė, ten nestinga garbingų žygių ir nenuilstamos veiklos. Anot Dantės, meilė judina saulę ir žvaigždes. Tad toji tėvynės meilė arba patriotizmas nėra tik jausmas, bet stiprus kūrybos žadintojas. Kam to trūksta, to patriotizmas negali būti nei tikras, nei pastovus.

     Lietuvių tauta yra daug iškentėjusi. Ją slėgė nuolatiniai karai su įsibrovėliais, ilgus metus kankino baudžiava ir svetimųjų jungas, o dabar — bolševikų okupacija. Tokia padėtis mums uždeda ypatingas pareigas ir specialius uždavinius.

     Visa mūsų tauta turi būti lyg bičių avilys, kur kiekviena bitelė turi savo pareigas ir uždavinius. Jeigu bent viena iš jų neatliks savo pareigos, nukentės visas avilys. Jeigu tautoje kiekvienas nedirbs tam pačiam tikslui, vieningai su visais, jeigu bus ginčai ir nesantaikos, vienas kito niekinimai, praeities klaidų ieškojimai, tai bendri tautos interesai bus silpninami, jos užsibrėžti tikslai kliudomi pasiekti. Tad patriotizmas ir tėvynės meilė turi reikštis konkrečiais darbais, atliekamais vieningai ir harmoningai su kitais tos pačios tautos nariais, siekiančiais to paties tikslo. Negali sakyti, kad myli savo tautą, jeigu nemyli tautiečių.

     Daugelį mūsų išugdė ir mokslą davė laisvoji Lietuva, todėl ją esame pamilę. Mes žinome jos vertę. Dabar, netekę laisvės, gyvendami svetimuose kraštuose, neturime jos užmiršti. Netekome gimtųjų namų, bet mūsų dvasinių turtų niekas negali išplėšti. Nepraraskime tų turtų, bet stenkimės perduoti jaunajai kartai, kuri bus mūsų tautos, mūsų idėjų ir mūsų siekių tęsinys.


 

• JAV-bėse vadinama Kristaus Bažnyčia turi 1.8000.000 narių, 3.773 vyrus pastorius ir 238 moteris. Vyro pastoriaus metinė alga yra 17.080 dol.

•Tailandijoje, turinčioje 46 mil. gyventojų, katalikų tėra apie 200.000. Šiemet pirmą kartą tame krašte įšventinta 18 naujų vietinių kunigų. Seminarijas lanko apie 160 klierikų.