"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Šių metų ekskursija į Portugaliją, Ispaniją, Maroką ir Prancūziją bus nuo liepos 3 iki 25 d. Aplankysime Fatimą, Liurdą, garsiausius pasaulyje muziejus ir t.t. Kaina, įskaitant kelionę, viešbučius, maistą, arbatpinigius ir visa kita — iš Niujorko 2250 dol., iš Čikagos 2495 dol. Žinoma, kainos gali šiek tiek keistis. Jau turime apie 40 asmeny, pasižadėjusių dalyvauti ekskursijoje. Dar galime vieną kitą priimti, tik reikia greitai registruotis, pranešant redakcijai arba tiesiog kelionių biurui šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 60643. -Telef. (312) 238-9787.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Gaida. NEMARUS MIRTINGASIS. Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija Romoje 1981 m. Didelis formatas, kieti viršeliai, apie 380 psl., kaina nepažymėta.

LITHUANIA MUST BE FREE. Congressional Voices for Lithuania’s Independence. Paruošė kun. dr. J. Prunskis. Išleido Amerikos Lietuvių Taryba 1981 m.

CATHOLICS IN SOVIET-OCCUPIED LITHUANIA. Vertimas iš prancūzų kalbos. Išleido Lietuvių katalikų religinė šalpa. Knygą galima gauti šiuo adresu: 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LITUANUS, No. 3 ir 4. Adresas: 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.

Į LAISVĘ. Nr. 82(119). Politikos žurnalas. Redakcijos adresas: 7328 Midland Rd., Independence, Ohio 44131. Administracija: 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 3(50). Red. Petras Maldei-kis, 117 Sunset Dr., Hot Springs, AR 71901. Adm.: 6819 S. Washtenaw Avė., Chicago, IL 60629.

DVIDEŠIMT TREČIASIS "LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Jau dvidešimt trečią kartą skelbiami straipsnio konkursą. Siūlome dvi temas: 1. Kunigo įtaka žmogaus (mano) tikėjimui. 2. Pavyzdžio galia. Šios abi temos yra panašios. Manome, kad jos yra aktualios ir įdomios. Dažnai tenka išgirsti, kad tas ar kitas kunigas savo tinkamu žodžiu, elgesiu ar pavyzdžiu vieną ar kitą patraukė prie uolesnio tikėjimo praktikavimo. Deja, taip pat kai kurie skundžiasi, kad kokio nors kunigo netaktiškas elgesys jį atstūmė nuo tikėjimo. Rašant šia tema, galima panagrinėti, kokų įtaką kunigas savo elgesiu daro aplamai žmogaus tikėjimui, bet į skliaustelius įdėjome žodį "mano”, tad galima rašyti apie savo asmeniškus pergyvenimus ar asmenišką patirtį. Antroji tema yra bendresnio pobūdžio, čia galima kalbėti ne tik apie kunigo, bet apie kiekvieno žmogaus pavyzdi. Pavyzdžio galia tikrai yra didelė. Lotyniškas posakis teigia: "Verba movent, exempla trahunt” (Žodžiai sujudina, o pavyzdžiai patraukia).

     Šias temas būtų galima rašyti ir beletristine forma — parašyti kokį nors apsakymėlį, išryškinant vienos ar kitos temos mintį.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki 1982 metų kovo mėn. 1 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos keturios premijos: I — 150 dol. (mecenatai Sofija ir Gediminas Mickevičiai), II — 100 dol. (mecenatas Juozas Vembrė), III — 75 dol. (mecenatas Vytautas Vizgirda), IV — 50 dol. (mecenatė Stefanija Rudokienė).

     Laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų lietuviams” metinėje šventėje balandžio mėn. 18 d., Atvelykio sekmadienį, 4 val. po pietų Jaunimo Centro didžiojoje salėje, kur bus iškilminga vakarienė ir įdomi meninė programa, kurią atliks solistė Anita Pakalniškytė ir Manigirdas Motekaitis.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

100 dol. aukojo Gediminas Kijauskas, S.J.

28 dol. aukojo S. Skukauskas.

20 dol. aukojo Edm. Arbas.

Po 12 dol. aukojo: A. Grigaliūnas ir O. Vilėniškienė.

Po 10 dol. aukojo: P. Karosas, P. Burokas, V. Aukštuolis, J. Klimaitienė, G. Kudžmienė.

8 dol. aukojo A. Bakaitis.

Po 7 dol. aukojo: V. Mitkus, S. Pareigienė, B. Paulionis, H. Stasas, S. Santvaras, kun. S. Gaidelis, A. Paulius, kun. J. Staškevičius, S. Vidmantas, kun. I. Urbonas.

Po 6 dol. aukojo: B. Bildušienė ir L. Petravičienė.

Po 5 dol. aukojo: V. Žadeikienė, A. Ignaitis, V. Bubnienė, R. Nelsas.

Po 4 dol. aukojo: K. Genčius, J. Varaneckienė, A. Milvydas, E. Marčiulionienė, L. Bajorūnas, V. Kamantas, E. Gimbutienė, K. Ratavičius, K. Miliūnas, P. Zilaitis, J. Zinkus, V. Barius.

Po 3 dol. aukojo: A. Žigaitienė ir K. Vanagas.

Po 2 dol. aukojo: J. Juodgudis, A. Kocius, J. Čėsna, D. Barauskienė, P. Galėnas, F. Jurjonienė, E. Keresnevičienė, A. Liulevičius, V. Martis, D. Bubelienė, E. Bumelienė, T. Palionis, prel. A. Bačkys, I. Ramonienė, I. Valauski, A. Plioplys, B. Sakalas, R. Vabolis, S. Zatorskienė, J. Žiūraitis, J. Kuras, M. Stankaitienė, J. Puodžiūnas, G. Repčys, kun. B. Pacevičius, V. Taseckas, J. Kliorienė, K. Stašaitis, J. Kaseliūnas, kun. V. Volodka, M. Galeckas, L. Zurlis, E. Kezienė, P. Butkuvienė, V. Kličienė, K. Stundžia, O. Ramanauskienė.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

     “Laiškų lietuviams” metinė prenumerata — 8 Amerikos doleriai. Pirmiau, kai tarp Amerikos ir Kanados dolerio buvo tik kelių centų skirtumas, j tai nekreipėme dėmesio, bet dabar jau tas skirtumas pasidarė per didelis — nuo kiekvieno Kanados dolerio bankas nuskaičiuoja 19 - 20 centų. Tad jeigu mums siunčiate 8 Kanados dolerius, mes gauname mažiau negu pusseptinto dolerio. Todėl labai prašome Kanados prenumeratorius siųsti ne 8, bet 10 Kanados dolerių už metinę prenumeratą. Šia proga dar primename, kad geriau yra siųsti ne grynais, bet čekiais arba “money order”, nes, siunčiant grynais, kartais žūsta ir pinigai, ir laiškas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris —80 centų.