•    Kurt Waldheim, Jungtinių Tautų generalinis sekretorius, paskelbė oficialų pareiškimą šv. Pranciškaus Asyžiečio gimimo 800 m. sukakties proga. Iškėlė šv. Pranciškų kaip taikos simbolį, gamtos mylėtoją, žmonių meilės apaštalą, vargstančių globėją. Šv. Pranciškaus mokslas ir pavyzdys turi įkvėpti ir dabartinį žmogų. Priminęs būdingą sutapimą, kad Jungtinių Tautų charta buvo pasirašyta šv. Pranciškaus (San Francisco) mieste, pažymėjo, kad lieka dar ilgas kelias įgyvendinti taikos, teisingumo, sutarimo idealus.

•    Vatikano mokslo akademija rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje turėjo studijų savaitę, tema: “Visatos kilmė ir evoliucija”. Iš visų penkių kontinentų, iš dešimties įvairių tautų dalyvavo apie 30 kosmologijos mokslininkų. Vyravo nuomonė, kad pasaulis atsirado vienu staigiu sukrėtimu, kaip sakoma, “Big Bang”, iš pirmykščio sprogimo.

•    Iš Lietuvos atvykusį į Vatikaną Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos administratorių vysk. Liudą Povilonį, dalyvavusį Europos vyskupų pirmininkų suvažiavime, popiežius Jonas Paulius II drauge su prel. Audriu Bačkiu pakvietė į savo vasarvietę Castelgandolfo vakarienės. Vysk. L. Povilonis oficialiai popiežiaus buvo priimtas spalio 14 d. ir įteikė popiežiui šv. Pauliaus gintarinę mozaiką.

•    Italijoje, Frascati mieste, netoli Romos, spalio 15-16 d. įvyko Europos vyskupų konferencija. Pasidalinę informacijomis apie padėtį įvairiuose kraštuose, šiame metiniame suvažiavime vyskupai taipgi aptarė lapkričio mėnesį šaukiamą Danijoje antrą krikščioniškų Bažnyčių ekumeninį suvažiavimą ir penktą Europos vyskupų simpoziumą 1982 m. spalio mėnesį Romoje. Vyskupų suvažiavimo Frascati mieste komunikate pažymėta, kad pirmą kartą dalyvavo ir Lietuvos atstovas — Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis administratorius vysk. L. Povilonis.

•    Italė Rosa Buzzini Poletti, kuri sakė mačiusi Marijos pasirodymą ir gavusi daug aukų iš piligrimų, atvykstančių į tą vietą, testamentu paliko popiežiui Jonui Pauliui II savo banko indėlius, ūkį, 100 kambarių viešbutį ir namus Piačenzoje — iš viso daugiau kaip 3 milijonų dolerių vertės turtą. Vatikanas atsisakė šį palikimą priimti, nenorėdamas sudaryti įspūdžio, kad Bažnyčia patvirtina šių tariamų apsireiškimų tikrumą. Vietinė dvasinė vyresnybė yra pakartotinai pareiškusi, kad nepatvirtina tų apsireiškimų antgamtinio pobūdžio.

•    Popiežius Jonas Paulius II 1982 m. gegužės mėn. pabaigoje lankysis Anglijoje.

•    Iš Prancūzijos ir Belgijos į Liurdą buvo susirinkę apie 40.000 rožinio maldininkų.

•    Rumunijoje mirė slaptas katalikų vyskupas Konrad Kernweisz, 68 m. Jis darbavosi Timisoara vyskupijoje, kai tos vyskupijos vysk. Agostino Pacha buvo pasodintas į kalėjimą.

•    Jonas Paulius II sutiko 1982 m. rugpjūčio mėnesį vykti į Lenkiją, kur bus minima 600 m. sukaktis nuo Čenstachavos Marijos paveikslo toje vietoje.