religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1982 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXXIII, NO. 1

ŠIŲ DIENŲ STABMELDŽIAI

1

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRYS DIEVO ŽODŽIO ŠALTINIAI

4

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

KIEK KARTŲ ATLEISTI?

7

 Chiara Lubich

DVASIOS VALDOMAS TEMPERAMENTAS

8

 P. Daugintis, S.J.

KAI TĖVŲ IR VAIKŲ ROLĖS PASIKEIČIA. . .

11

 Marija Stankus-Saulaitė

GYVENIMO LITURGIJA

13

 Andrius Valevičius, S.J.

LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ JERICHO

14

 Nijolė Jankutė

ŽMOGAUS IR PASAULIO PRADŽIA
LIETUVIŠKOJE TAUTOSAKOJE

21

 Kun. Vyt. Bagdanavičius

Trijų vyrų našlė

25

 Vytautas Kasniūnas

Nepaprasta knyga

27

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

30

 Gediminas Vakaris

KALBA

33

 Juozas Vaišnys, S.J.

Atgarsiai

34

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

35

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas vaizdais iš buvusios “Laiškų lietuviams” ekskursijos. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. vecond class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.