• Jugoslavijos katalikai organizuoja pagalbą Lenkijos katalikams. Siunčiami maisto siuntiniai ir piniginės aukos, bendradarbiaujant su Lenkijos katalikų Bažnyčia.

•    Lietuvos vyčiai turi 3519 narius 55-se lietuvių kolonijose. Jie savo laiškais spaudai ir daugeliu kitų būdų daug padeda Lietuvos reikalams ir yra susirūpinę savo narių religiniu ugdymu.

•    Popiežius Jonas Paulius II pakvietė auksinį kunigystės jubiliejų švenčiantį kun. dr. Juozą Vaišnorą koncelebruoti su juo šv. Mišias Castelgandolfe, popiežiaus privačioje koplyčioje. Pasikalbėjo su juo anie Lietuvos Bažnyčios reikalus, ypač ryšium su naujai paskirtais vyskupais. Kun. dr. J. Vaišnorai švenčiant jubiliejų Romoje, buvo gauta iš Vatikano valstybės sekretoriaus kard. Casaroli telegrama — pasveikinimas ir paties popiežiaus palaiminimas.

•    Bulgarijos vyriausybė uždraudė mokyti tikybos vaikus, jaunesnius kaip 16 m. amžiaus. Taigi ir sutvirtinimas vaikams negalės būti teikiamas anksčiau negu jie sulauks 16 metų.

•    Nikaragvoje imamasi labai negarbingų komunistinių prievartos veiksmų prieš Bažnyčią. Sostinės Managvos vyskupas Miguel Ogando Bravo pasmerkė šmeižto tikslais surežisuotą tokią propagandą: tos arkivyskupijos katalikų radijo ir komunikacijų direktorius kun. Bismark Caballo vieną vidurdienį nuėjo aplankyti charizmatikų sąjūdžio vadovės Marisos Castillo. Jie laukė dviejų jos vaikų grįžtant pietų iš mokyklos. Tuo metu įsiveržė 4 ginkluoti vyrai, privertė juos nusivilkti drabužius, ir taip tie keturi sandanistų policininkai išstūmė juos į gatvę, kur jau laukė grupė fotografų, laikraštininkų ir sandanistų šalininkų. Kai dienraštis “Prenso” atsisakė skelbti šią kunigą šmeižiančią sandanistų informaciją, jis buvo keturioms dienoms uždarytas.

•    Čekoslovakijoje dviejuose moterų vienuolynuose milicija darė kratas. Buvo įsibrovę su šunimis kelios dešimtys milicininkų. Iš vienuolių atėmė religines knygas, maldaknyges, privačius užrašus. Čekoslovakijoje pagriežtinta priespauda prieš tikinčiuosius.