“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Ketvirtoji “Laiškų lietuviams” organizuojama ekskursija bus ateinančiais metais nuo birželio 4 iki 22 d. Aplankysime Norvegiją, Švediją, Suomiją ir Daniją.

     Kelionė, įskaitant maistą, iš Čikagos kainuos 2435 dol., iš Niujorko — 2295 dol. Kas domisi šia kelione, tesikreipia šiuo adresu: American Travel Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 6C643. Tel. 238-9787.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Šių metų konkurso tema — Šiandieninės šeimų problemos. Atskiras konkursas bus jaunimui, kuriam skiriame šias temas: 1. Kaip vertinti mūsų jaunimo tikėjimą? 2. Jaunimo pažiūra į moralę. 3. Užuot keikus tamsą, geriau uždegti bent mažą žvakutę. 4. Ar nauda, ar našta būti lietuviu svetimame krašte. 5. Ar galima išlikti lietuviu be lietuvių kalbos? 6. Vyresnieji nesuprantami: vienaip kalba, kitaip elgiasi.

     Konkursas baigiasi 1983 m. kovo mėn. 15 d. Plačiau apie konkursą buvo rašyta praėjusiame numeryje.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

     Žurnalo prenumerata kiekvienam pratęsiama automatiškai, nebent skaitytojas praneštų, kad nenori jos atnaujinti. Pageidaujama, kad prenumerata būtų mokama už ateinančius metus metų pradžioje. Siunčiant prenumeratos mokestį, yra daug saugiau naudoti čekius ar ’’money order”. Jau yra buvę atvejų, kad, siunčiant grynais, nei laiškas, nei pinigai administracijos nepasiekė.

NUOŠIRDI PADĖKA “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS 100 dol. aukojo Monika Povilaitienė iš Tillsonburg Kanadoje, pridėdama tokį laiškelį: “Mano vyro Broniaus 75 metų amžiaus sukakties proga paskyrėme 100 dol. ‘Laiškų lietuviams’ leidimui paremti. Džiaugiamės žurnalo aukštu lygiu, kurį linkime ir toliau išlaikyti”.

Po 12 dol. aukojo: T. Vildžienė, P. Karosas.

10 dol. aukojo E. Abelkienė.

Po 9 dol. aukojo: kun. V. Radvina, V. Urbonas.

Po 7 dol. aukojo: A. Lekeckienė, M. Mataitienė.

6 dol. aukojo Ed. Arbas.

Po 5 dol, aukojo: kun. A. Kardas, E. Kvedarienė, V. Juodakiens, R. Misiūnienė.

Po 4 dol. aukojo: S. Budrys, S. šiuškus, J. Žebrauskas, B. Micpovylius, J. Gylys, B. Lukas, A. Čepulis, V. Vaitkus, A. Beresnevičienė.

Po 2 dol. aukojo: S. Vebrienė, A. Jasčemskienė, A. Maurutienė, O. Rimkus, M. Vinšnaitienė, B. Kazlauskienė, V. Germanas, S. Skibiniauskas, I. Kirkuvienė, S. Danaitienė, C. Januševičienė, V. Simanavičius, K. Ancerevičienė, T. Gleveckienė, L. Zurlis, P. Marcinkienė, L. Krajauskas, S. Januškienė, J. Nalis, J. Juška, J. Kižys, J. Daukaitė, M. Smigelskas, A. Kregždys, kun. V. Volodka.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.