CHICAGO — KEZYS. Loyolos universiteto išleistas gražus albumas su 64 T. Algimanto Kezio, S.J., naujesnėmis meniškomis Čikagos miesto nuotraukomis. Didelis formatas, kieti viršeliai, 78 psl., kaina iki š.m. pabaigos — 14.95 dol., po to — 19.95 dol.

Iki šiol pasirodę T. Kezio fotografijų rinkiniai buvo iš įvairių Amerikos ir kitų pasaulio kraštų vietovių. Šiame leidinyje visos fotografijos yra iš Čikagos. Tad pagrindinė leidinio tema turėtų būti — Čikaga. Bet ši pagrindinė tema lyg yra sudėta iš daugelio antraeilių temelių, kurioms atstovauja vis po dvi nuotraukas. Kai atverti bet kurį lapą, tai dešinėje matai vieną nuotrauką, o kairėje kitą, bet jos abi išreiškia tą pačią temą, jos yra panašios ir lyg viena kitą papildo. Tai nebuvo numatyta fotografuojant, bet taip buvo sutvarkyta, redaguojant leidinį.

Nors čia yra fotografuota konkretūs Čikagos vaizdai, įvairūs pastatai, bet jie visuomet yra paimti iš tam tikro kampo, todėl fotografijos įgauna tam tikrą “abstraktumo” pobūdį ir, žinoma, ypatingą įdomumą. Tai nėra tik aparatu pagauti vaizdai, bet pridėta ir fotografo kūrybos.

T. Kezys jau seniai savo meniškomis nuotraukomis atkreipė daugelio dėmesį, bet atrodo, kad paskutiniu metu jis yra dar labiau paaugęs ir subrendęs šiame fotografijos mene.

Šiuo albumu bus galima papuošti savo salono stalą, bet galės būti ir labai prasminga dovana įvairiomis progomis.

Albumą galima įsigyti, tiesiog rašant leidyklai: Loyola University Press, 3441 North Ashland Ave., Chicago, IL 60657.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA 1970—1974. Išleido Lituanistikos institutas 1977 m. Sudarė Povilas Gaučys. Redagavo Jonas Damauskas ir Tomas Remeikis. Mecenatai: JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas. Kieti viršeliai, 300 psl., kaina nepažymėta.

VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579—1979. Lituanistikos instituto 1979 m. suvažiavimo darbai. Spaudai paruošė Bronius Vaškelis. Techninė priežiūra — Tomas Remeikis. Kieti viršeliai, 260 psl., kaina nepažymėta. Leidinį galima gauti: 2422 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629.

Juozas Vaišnora, M.I.C. I. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ. II. ŠV. SOSTO ATSTOVO RATTI VIZITAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE. Išleido Tėvai Pranciškonai. Atspaudas iš “Aidų” 1977 m. nr. 3-7 ir 1979 m. nr. 4-5. 94 psl., kaina 4 dol.

Valė Marcinkonytė. TILTAS PER NERĮ. Dviejų šeimų garbingam atminimui. Viršelį piešė J. Neverauskaitė. 133 psl., kaina 5 dol. Galima gauti “Drauge”.

Ivan Havener, O.S.B. IMK IR SKAITYK. Šv. Rašto dvasinis skaitymas. Vadovas pradedantiems. Iš anglų kalbos išvertė Jurgis Strazdas. Išleido “Krikščionis gyvenime” 1981 m. 55 psl., kaina 1 dol.

ALMA MATER. Nr. 1. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga išleido vieną iš keturių “Alma Mater” numerių. “Alma Mater” — tai Vilniaus universiteto 400 m. jubiliejaus proga išleistas Lietuvos pogrindžio leidinys. Pirmas numeris pasirodė 1979 m. Vasario 16-tosios išvakarėse. Šis pirmasis numeris yra perspausdintas Čikagoje, M. Morkūno spaustuvėje. Tai yra 103 psl. leidinys su pavardžių rodykle. Galima užsisakyti (po 3 dol.) šiuo adresu: PLJS Valdyba, “Alma Mater” Nr. 1, 5620 S. Claremont Avė., Chicago, IL 60636.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 51. Leidžia Amerikos Kunigų Vienybė.

LITUANUS. Vol. 28, No. 3. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.

Į LAISVĘ. Nr. 85(122). Politikos žurnalas. Redaktorius Vacys Rociūnas, 7328 Midland Rd., Independence, Ohio 44131. Administratorius Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 2(52). Redaktorius Petras Maldeikis, 117 Sunset Dr., Hot Springs, Arkansas 71901. Administratorius Antanas Balčytis, 6819 S. Washtenaw Avė., Chicago, IL 60629.