•    Kun. Patrick Payton jau penktas dešimtmetis labai sėkmingai plečia šeimų maldos akciją, ypač skatindamas šeimai jungtis į rožinio kalbėjimą.

•    Vokietijoje, pareiškus nepasitikėjimą, pasitraukė socialdemokratas kancleris Schmidtas. Jo vieton nauju kancleriu išrinktas krikščionių demokratų partijos vadovas Helmuth Kohl.

•    Naujas Bažnyčios teisynas jau užbaigtas ruošti ir gali būti popiežiaus paskelbtas po kelių mėnesių. Jame į įstatyminius nuostatus įvedami Vatikano II suvažiavimo nutarimai bei kiti susikristalizavę gyvenimo reikalavimai. Naujam teisynui ruošt komisiją buvo sudaręs popiežius Jonas XXIII, ją praplėtė popiežius Paulius VI, o naują teisyną, tikimasi, paskelbs popiežius Jonas Paulius II arba pirmą advento sekmadienį (lapkričio 28 d.), arba bent pirmą gavėnios sekmadienį (1983 m. vasario 20 d.).

•    Vatikane pirmą kartą įtaisyta susisiekimui tvarkyti šviesa tarp Belvederio kiemo ir Vatikano sodų.

•    Vašingtone įsteigta centrinė katalikų įstaiga globoti invalidus. Tikimasi, kad jos padaliniai ims atsirasti ir vyskupijose bei parapijose.

•    Vengrjoje nuo 1950 m. visoms vienuolijoms draudžiama veikti, išskyrus tris vyrų ir vieną moterų. Vengrų vyriausybė nusavino jėzuitų nuosavybę ir įkalino apie 100 vienuolių jėzuitų. Dabar jėzuitai nėra taip griežtai persekiojami, bet jiems uždrausta priimti naujus kandidatus. Jauniausias vengrų jėzuitas dabar turi 57 m. amžiaus. Daugumas jėzuitų dirba fabrikuose arba įstaigose. Tik savaitgaliais gali pasišvęsti sielovadai.

•    Opus Dei, tarptautinė religinio apaštalavimo sąjunga, turėjo kai kurių savo narių diakonato šventimus. Juos priėmė italas fizikos daktaras Brezza, argentinietis inžinierius Shanley, portugalas gydytojas Gomeš, vienas prancūzas advokatas, iš Kenijos kilęs inžinierius Nimy, vienas airis inžinierius, amerikietis filosofijos daktaras, ispanas laivyno karininkas. Šį sąjūdį įkūrė ispanas Escriva de Balaguer 1928 m. Dabar tas sąjūdis yra savo veiklą išplėtęs po 40 kraštų. Jo generalinis vadovas dabar yra kun. Del Portillo.

•    Lenkijos bažnytinė vyriausybė ir taip pat krašto vyriausybė susitarė, kad 1983 metais popiežius Jonas Paulius II vėl antru kartu aplankys Lenkiją.

•    Apie 35 Čikagos katalikų parapijos įsijungia į programą talkinti keliant neturtingųjų gyvenimo lygį-

•    Liurdo tarptautinė gydytojų komisija, susidedanti iš 16 gydytojų, nustatė, kad iš Sicilijos atvykusios Delizia Cirolli, 18 m., išgijimas iš vėžio ligos yra mediciniškai neišaiškinamas. Namuose gydytojai jai buvo patarę nupjauti kaulų vėžio apimtą dešinę koją. Ji nuvyko į Liurdą ir stebuklingai pagijo. Po išgijimo gydytojai ją tyrė keletą metų. Liga neatsinaujino.

•    Vatikano žiniomis, katalikų skaičius pasaulyje pasiekė 784 milijonus. Vyskupų 1981 m. buvo 3.800, kunigų 414.000.

•    Tibeto budistų aukščiausias dvasininkas Dalai Lama Tenzin Gyatso buvo priimtas popiežiaus Jono Pauliaus II privačioje audiencijoje.

•    Vatikano radijas spalio 3 d. transliavo lietuviškas Mišias, kurias aukojo iš Lietuvos atvykęs Kauno ir Vilkaviškio vysk. Liudas Povilonis.

•    Šv. Pranciškų popiežius Jonas Paulius II paskelbė ekologų globėju.

•    Romoje įvyko Aklųjų apaštalavimo sąjungos kongresas. Dalyvavo per 100 delegatų, atstovaujančių apie 5500 sąjūdžio nariams Italijoje.

•    Lenkijoje, Varšuvos mieste, į susirinkusius 5000 studentų prabilo primas arkivyskupas Glemp, skatindamas, nežiūrint dabarties sunkumų, neprarasti vilties.

•    JAV nepilnamečių globos įstaiga panaudos 10 mil. dolerių, dėdama pastangas, kad sumažėtų netekėjusių nepilnamečių motinų skaičius ir kad jos vieton abortų atiduotų kūdikius įsūnijimams. Dabar JAV-se kas dešimta mergaitė tarp 10 ir 19 m. per metus tampa nėščia. 1929 m. net 560.000 nepilnamečių mergaičių susilaukė kūdikių. Jei 1971 m. kūdikiai, gimę iš netekėjusių nepilnamečių mergaičių, sudarė 32% visų gimimų, tai 1979 m. tokie gimimai jau sudarė 47% JAV-se.

•    Maksimilijono Kolbės šventuoju paskelbimo iškilmėse Vatikane dalyvavo ir Kauno bei Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis administratorius vysk. L. Povilonis, lydimas savo sekretoriaus kun. Vlado Michelevičiaus.

•    JAV Lietuvių kunigų vienybė išleido dviejų tomų lietuvišką mišiolą. Pirmame tome — Mišių eiga ir Mišių maldos, antrame — Mišių skaitiniai.

•    Kun. James Parker, 51 m., anglikonas, tapo kataliku ir buvo įšventintas katalikų kunigu. Jis yra vedęs, turi žmoną ir dvi dukteris, kurios anksčiau yra tapusios katalikėmis.

•    Lietuvių pranciškonų kapitula Kennebunkporto vienuolyne išrinko naują savo vadovybę. Provinciolu perrinktas kun. Paulius Baltakis, viceprovinciolu naujai išrinktas kun. Antanas Simanavičius, patarėjai: kun. Jurgis Gailiušis, kun. Bernardinas Grauslys, kun. Viktoras Gidžiūnas ir kun. Antanas Prakapas.

•    Kompozitorius Jeronimas Kačinskas šv. Pranciškaus Asyžiečio 800 m. gimimo sukakčiai paminėti yra sukūręs oratoriją “Saulės giesmė”. Tekstą iš italų kalbos išvertė St. Santvaras.

•    JAV penkių vyskupų komisijos, kuriai vadovauja arkiv. J. Bernardin, paruoštas projektas apie atominius ginklus, buvo pateiktas svarstyti vyskupams. Projektas turi 110 puslapių. Juo raginama siaurinti atominį ginklavimąsi, tuojau nutraukti atominių ginklų bandymus ir gaminimą. Laikoma nemoralu naudoti atominius ginklus prieš gyventojų centrus.

•    Kardinolas Giovanni Benelli, 61 m., buvęs net kandidatu į popiežius, Florencijos arkivyskupas, mirė spalio 28 d. Dabar yra 120 kardinolų, kurių 15 yra vyresni kaip 80 m.

•    Dr. Judith Todd, Kalifornijos valstybinio universiteto psichologijos profesorė, paskelbė, kad jos stebėjimai rodo, jog religija yra vienas iš faktorių, užtikrinančių moterystės laimę. Kiti faktoriai — interesų bendrumas, sutarimas veikloje, amžiaus artumas, socialekcnominės padėties panašumas.

•    Vatikano laikraštis “L’Osservatore Romano” paskelbė Vatikano banko pareigūnų ir advokatų sprendimą, kad Vatikanas nėra skolingas bankrutavusio Banco Ambrosiano kreditoriams.

•    Brazilijos lietuviai, pagerbdami kun. dr. A. F. Bendoraičio misiių veiklos Amazonės srityje dvidešimtmetį, pastatė tame džiunglių krašte lietuvišką koplytstulpį Gvajara-Mirim vietovėje, kur yra įsteigta to lietuvio “Gerojo Ganytojo” ligoninė. Kun. dr. Bendoraitis tose misijose yra įgijęs ir plaukiojančią ligonim — gydymo laivą. Ją į indėnų sritis Mamorės upėje nuplukdė kitas dr. Bendoraičio misijoms įgytas laivas “Lituania”.

•    Tarptautinės rašytojų ir kompozitorių konfederacijos kongreso dalyviai, iš viso apie 500, aplankė popiežių Joną Paulių II. Popiežius jiems priminė jų misiją — ugdyti žmonijos kultūrą ir ją praturtinti sukurtomis vertybėmis, rodant pagarbą laisvam žmogui.

•    Italijos laringologijos ir chirurgijos draugijos nariai, iš viso 550, dalyvavę savo kongrese Romoje, aplankė popiežių Jeną Paulių II. Savo sveikinimo žodyje popiežius pabrėžė, kad Bažnyčia siekia palaikyti glaudžius ryšius su mokslu ir kultūra bei jos atstovais. Bažnyčiai yra reikalinga kultūra, kaip kultūrai irgi yra reikalinga Bažnyčia.

• Popiežius Jonas Paulius II spalio 15 d. pasikvietė Romoje besilankantį Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų administratorių vysk. L. Povilonį vakarienės. Tai jau buvo trečias kartas, kad mūsų lietuvis vyskupas vakarieniavo su popiežiumi. Ir šiuokart buvo aptartos svarbiausios Lietuvos Bažnyčios problemos. Vysk. Povilonį šio atsilankymo į Romą metu taip pat priėmė Vatikano valstybės sekretorius kard. Agostino Casaroli, po to — Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos sekretorius arkiv. Achille Silvestrini, su kuriais irgi svarstė Lietuvos katalikų reikalus.