religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1984 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXXV, NO. 1

ANNO DOMINI

1

 Andrius Valevičius, S.J.

ŠVENTASIS KAZIMIERAS

3

 Vincentas Liulevičius

DŽIAUGSMINGAI VIEŠPATIES VARDU

7

 Antanas Saulaitis, S.J.

KRIKŠČIONIO SĄJUNGININKAS

13

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

BŪTI PANAŠIAM Į KRISTŲ

16

 Chiara Lubich

AR PASTEBĖJOTE, KOKIAME PASAULYJE GYVENAME?

17

 Kun. Jonas

JIS APVYLĖ MANO VIENUOLIŠKĄ MEILĘ (II)

21

 Vytautas Kasniūnas

KURIUO KELIU PASUKTI?

25

 Redaktorius

DIEVAS IŠĖJO IEŠKOTI PAKLYDUSIO ŽMOGAUS

26

 Nina Gailiūnienė

“VĖJAS IŠ RYTŲ”

29

 A. R.

TĖVYNĖJE

30

 Gediminas Vakaris

KALBA

33

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

34

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

36

 Red.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš jėzuitų suvažiavimo Romoje. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.