religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1984 / SPALIS - OCTOBER / VOLUME XXXV, NO. 9

PAŠAUKIMAI IR PAŠAUKTIEJI

289

 Sesuo Ona Mikailaitė

EILĖRAŠČIAI

296

 A. P. Bagdonas ir
Klemensas Jūra

KAS IŠPAŽINS . . .

297

 Chiara Lubich

DU DIDIEJI KELIAI

298

 Juozas Prunskis

ĮGYVENDINKIME SAVO GERUMĄ

299

 V. Bagdanavičius

MEDITACIJOS

301

 Aleksandras Kelmietis

PERSIVALGYTI NESVEIKA IR NEKRIKŠČIONIŠKA

302

 Dr. Juozas Kriaučiūnas

VĖŽYS, ŠIRDIS, MEILĖ. . . (IV)

304

 Vytautas Kasniūnas

KAS MAN TIKĖJIME MALONIAUSIA IR SUNKIAUSIA

308

 Aleksandra Gražytė

MERGAITĖMS NEAPSIMOKA
SIEKTI PROFESIJŲ . . .

309

 Danutė Račiūtė

KAIP LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ PADARYTI ĮDOMESNĘ

311

 Auris Jarašiūnas
ir Tauras Radvenis

“MAŽŲJŲ DIENOS” MAŽIEMS IR DIDELIEMS

312

 Nijolė Jankutė

TĖVYNĖJE

313

 Gediminas Vakaris

POEZIJA IŠ LIETUVOS

319

 N. N.

KALBA

320

Juozas Vaišnys, S.J.

ŠYPSULIAI

321

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

322

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

324

 Red.

Šis numeris iliustruotas Algirdo Grigaičio nuotraukomis. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.