1974 / KOVAS - MARCH / VOLUME XXV, NO. 3

ŽMOGAUS IR KRIKŠČIONIO DIDYBĖ

75

Alfonsas Grauslys

TEGUL VISI BUS VIENA!

77

Kun. Povilas Dilys

KAS PADEDA IR KAS KENKIA LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE

79

Aušra Gylytė-Karkienė

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XIV)

86

Br. Krištanavičius, S.J.

JIS GRIŽO NAMO

91

Marija Teresė Rowan

LIETUVIŲ BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KALBOS KŪRIMASIS

94

W. R. Schmalstieg

AUSTRALIJOS LIETUVIUKO DIENORAŠTIS

96

titas alga

MEILI ŽMONA

98

Med. dr. T. I. Rubin

FOTOGRAFIJOS PARODOS IR KONKURSO ĮVERTINIMAS

100

 A. G. Žąsinas

KALBA

103

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

105

 Danutė Bindokienė

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

106

 Redakcija

FILMAI

107

 Juozas Prunskis

Šio numerio pirmame puslapyje esąs šv. Kazimiero paveikslas yra iš Vilniaus katedros.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Thompson, Connecticut 06277.

Šv. Kazimieras

Teresė Pautieniūtė-Bogutienė    Natiurmortas