religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1992 / KOVAS — MARCH/VOL. XLIII, NO. 3

TAU LENKIASI GIMTASIS MIESTAS

73

 Lacrima

GARSIŲJŲ JĖZUITŲ AMŽINO POILSIO VIETA

75

 Vytautas P. Jurkštas

PAPILDYMAI DĖL ATRADIMŲ

78

 Kun. Jonas Boruta, SJ

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA

79

 Red.

APIE ISTORINĘ ATMINTĮ...

80

 Alfredas Guščius

TEGUL NEIŠSIGĄSTA JŪSŲ ŠIRDYS

85

 K.J. Ambrasas, SJ

ŽODIS NUO KRYŽIAUS

86

 Kun. J. Lauriūnas, SJ

ESU SU JUMIS PER VISAS DIENAS

88

 Chiara Lubich

AMŽINYBĖS ILGESYS

89

 Ses. Gerarda Šuliauskaitė, EJK

MES NORIME GIRDĖTI APIE JĖZŲ

91

 Vincas Kolyčius

STAČIA GALVA Į DANGŲ

93

 Nina Gailiūnienė

NEGERA BŪTI VIENAM

96

 J. Lauriūnas, SJ

TĖVYNĖJE

99

 Gediminas Vakaris

KALBA

102

 Juozas Vaišnys, SJ

ATGARSIAI

104

 Red.

ĮVAIRYBĖS

105

 Red.

ŠYPSULIAI

106

 Red.

TRUMPAI

214

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apdaila Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams— Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.