religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / GRUODIS - DECEMBER / VOL. XLVI, NO. 12

VIEŠPATIE, ATEIK!

361

 Kun. J. Boruta SJ

ŠIRDIES TVOROS

365

 Nijolė Jankutė

SANTUOKOS IŠTIKIMYBĖS ŽIEDAS

366

 Kun. Antanas Saulaitis SJ

GYVYBĖ - BRANGIAUSIAS ŽMOGAUS TURTAS

373

 Algimantas Malkevičius

PAULIUI RUBIKAUSKUI SJ - SEPTYNIASDEŠIMT PENKERI  378

 Kun. J.B.

GYVYBĖ NEPRIKLAUSO NUO TURTO

379

 Chiara Lubich

GYVENIMAS - LYG AUDINYS

380

 Algirdas Paliokas SJ

KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS

382

 I. Valantonė-Garuckienė

KELIAS Į LIETUVOS DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ

385

 Antanas Meškauskas

NAUJOS KNYGOS

387

 Alė Rūta

KALBA

389

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

390

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

392

 Red.

TRUMPAI

393

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš 24-osios kasmetinės lietuvių fotografijos parodos Čiurlionio galerijoje Čikagoje.
Viršelis ir skyrių vinjetės-dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.