religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1999 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOL. L, NO. 8

MOKINIAI IR MOKYTOJAI

253

 Juozas Vaišnys SJ

KOKIE YRA MAN ARTIMESNI KUNIGAI?

256

 Karolis Ceplys

KOMPIUTERINIAI A. PEČIŪRIENĖS PIEŠINIAI

257

 Liucija Kryževičienė

KAIP PRARANDAMAS TIKĖJIMAS

258

 Nijolė Sabonytė

MANO SVAJONIŲ VYRAS

261

 Aldona Gricienė

APSTUMAS AR TRŪKUMAS

264

 Algirdas Paliokas SJ

TEGUL DIEVAS NEPAGAILI

269

 Romualdas Kriaučiūnas

TENEGĘSTA VILTIES ŽVAIGŽDĖ

271

 Antanas Marčiulaitis

NE MOKINYS, O KANKINYS

273

 Agnietė Jankauskienė

JAUNIMO CHARAKTERISTIKA

276

 Indraja Šulcaitė

KAIP ŽIŪRIU Į LIETUVOS ATEITĮ?

277

 Stanislovas Giedra

DANGAUS KARALYSTĖS VERTĖ

280

 Chiara Lubich

TIKĖJIMAS

291

 Daiva Mattis

KALBA

283

 Red.

TĖVYNĖJE

284

 Aldona M. Jurkutė

ŠYPSULIAI

286

 Red.

TRUMPAI

287

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. A. Pečiūrienės kompiuterinių piešinių nuotraukomis.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.