METAI SU DIEVU

    Tokiu vardu pasirodė nauja kun. dr. J. Prunskio knyga. Jos turinys apima šiuos skyrius: Adventas ir Kalėdų laikotarpis, Gavėnia ir Velykų laikotarpis, Sekminių laikotarpis ir Didžiosios dienos. Iš šios apimties aišku, kad knyga skirta bažnytinių metų minčiai, kurią girdime skaitant šventadieniais ir ypač sekmadieniais.

    Knyga tenka džiaugtis, nes ji praturtina mūsų pamokslinę literatūrą. Kitados kun. J. Gerutis leido pamokslų knygas kaimo žmonėms, nūn mes jų sulaukiame išlavintajai publikai. Tarp Geručio ir Prunskio yra panašumų. Abu dėsto mintį paprastai ir vaizdžiai. Kun. Prunskio pamokslai yra tikra pavyzdžių enciklopedija, vykusiai parinktų iš pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią knygą labai patrauklią.

    Kartais atrodo, kad tų pavyzdžių per daug viename skyriuje, bet jie vienas kitą papildo ir minti padaro dar labiau gyvenimišką. Gyventi krikščioniškai yra didelis menas, o pavyzdžiai parodo įvairius to meno požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai verčia žmogų mąstyti, save tikrinti, kasdien atnaujinti savo pastangas. Ši knyga, skaitoma po skyrelį kasdien, ypač vakarais, neabejoju, pravers kiekvienam, kas nėra užmetęs savojo intereso dvasiniam pasauliui.

    Knygos išleidimą talkino Agnietė Gilienė. Spaudė Nek. Pr. Marijos seserų spaustuvė Putnam, Conn. Viršelio aplankas dail. A. Rūkštelės. Kaina 2 dol.

St. Yla

J. Vaišnora, MIC. MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys nr. 5. 444 psl., kaina 5 dol.

Petras Maldeikis. V. EUROPOS IR J.A.V. AUKLĖJIMAS. Pedagoginių principų palyginimas. Išleido Sūduva, 6632 S. Maplewood Ave., Chicago 29, 111.

TIKYBOS VADOVĖLIS pradinei mokyklai, paruoštas sekant kun. K. Žitkaus “Tėve Mūsų” ir “Tikiu”. Daug spalvotų iliustracijų. Išleido kan. dr. J. B. Končius. Spaudė Saleziečių spaustuvė Italijoje.

Balys Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS. Nidos leidinys nr. 25. 244 psl., kaina nariams X dol., nenariams — 1.50 dol.

RINKTINĖ, nr. 2. Nidos leidinys, išeinąs kas trys mėnesiai, duodąs kai kurių mūsų periodinės spaudos straipsnių ištraukas arba ištisus straipsnius.

Juozas Bachunas. KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS. Autoriaus ir jo žmonos kelionių aprašymas. Išleido Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, spausdino Vlado Vi-jeiklo spaustuvė. 4346 S. Western Ave., Chicago 9, 111.

KNYGŲ LENTYNA, 1956 m. nr. 4-8. Adresas: Lithuanian Bibliographical Service, 1132 N. Walnut St., Dauville, 111.

 

LAIŠKAI LIETUVIAMS” • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 3G, ILLINOIS

Visiems primename, kad Tėvą Jėzuitą namu ir Jaunimo Centro adresai ir telefonai yra skirtingi.

Tėvai Jėzuitai (ir “Laiškai Lietuviams”): 2345 W. 56th St., tel. RE. 7-8400.

Jaunimo Centras: 5620 S. Claremont Ave., tel. PR. 8-7227.