“Laiškų Lietuviams” paskelbtas konkursas

baigiasi gruodžio mėn. 1 d. Dar galima suskubti atsiųsti straipsnį ir laimėti lietuviškų knygų už 100 dolerių. Smulkiau apie šį konkursą buvo rašoma praėjusiuose “L. L.” numeriuose.

Atsiųsta paminėti

LITUANUS, Vol. 5, No. 3. Šiame numeryje rašo: K. Pakštas, J. Karys, dr. A. Klimas, V. Trumpa ir kt. Adresas: 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.

SPORTAS, 1959 m. nr. 2. Dvimėnesinis Šiaurės Amerikos lietuvių sporto laikraštis. Red. K. Čerkeliūnas. Adm. adresas: V. Švabonas, 19 Kiely PI., Brooklyn 8, N. Y. Metinės prenumeratos kaina 3 dol.

GAUDEAMUS, 1959 m. nr. 1. Studentų Ateitininkų Sąjungos informacinis leidinys.

********

Nuoširdžiai dėkojame parėmusiems “L. L.” leidimą pinigine auka:

7 dol.aukojo Br. Eringis (Chicago); 5 dol. — dr. K. Aglinskas (Chicago); po 4 dol. — L. Etminavičius (Cicero) ir V. Daugėla (Keamy); 3 dol. — Sakavičius (Columbus).

Po 2 dol.: A. Valkavickas, J. Pakeltis, Ed. Babušis, B. Pupaleigis, B. Lukas, V. Karpavičius, K. Linkevičius, K. O. Dabulevičiai, B. Graužinis, B. Konauka, K. J. Cijūneliai, S. Giedrimas, B. Grybauskienė, K. Eigelienė, B. Juraška, S. Krutulis, F. Vendzelis, B. Gurėnas, J. O. Kanišauskas, E. Jucevičienė, A. Širmulis, V. Blažaitis, B. Taujenis, S. Visčius, A. Sadauskienė (visi Chicago); A. Vitkunas (Gurnee), C. Grincevičius (Cicero), K. Baliūnas (Toronto), dr. V. Plioplys (Rockford), E. Dubickas (Worcester), P. Lanys (Elizabeth), O. Kaunienė (Brooklyn), kun. J. Bakšys (Rochester), dr. A. Belickas (Evergreen Pk.), A. Bilaitis (Kearny), kun. V. Karalevičius (Elizabeth), J. Pupininkas (Rochester), J. Arvydas (Elgin), J. Kalainis (St. Catherines), L. Matusevičius (Hollywood), A. Razutis (Los Angeles), O. Simaitis (Oak Lawn), J. Jurgutis (Montreal), S. Vidmantas (Melrose Pk.), B. Jakubonis (Sudbury), dr. P. Atkočiūnas (Cicero), K. Majauskas (London), B. Stangenberger (Cicero), A. Keliuotis (Cicero), P. Barčiauskas (Baltimore).

Po 1 dol.— A. Smilga, P. Jakubaitis, L. Vilūnas, J. Rapšys, D. Balčas, P. Zelba, K. Rupkus, Jonaitis (visi Chicago); S. Juškaitis (Berwyn), V. Butvydas (Hilside), G. Biskis (Cicero), O. Kukarskienė (Baltimore), K. Čam-pienė (Oakville), A. Ragelis (Rochester), B. Krokys (Rochester), V. Sabalis (Rochester), J. Kaknevičius (Toronto), P. Kulvinskienė (London), K. Ališauskienė (Erindale), K. Prišmantas (Los Angeles), A. Dikinis (Oak Lawn), O. Mickevičienė (Cicero), A. Briedžius (Cleveland), L. Senutienė (Brockton), K. Petronienė, E. Šerkšnas (Wethersfield), J. Kriščiukaitis (Dorchester), V. Akelaitis (Cleveland), J. Gataveckas (Toronto).

“LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS