“LAIŠKU LIETUVIAMS” DEŠIMTMETIS

     Ateinančių metų pradžioje sueina lygiai dešimt metų, kai pradėjome leisti “Laiškus Lietuviams”. Šiai kukliai sukakčiai paminėti pašvęsime vasario mėnesio numerį, kuris bus iliustruotas mums daugiau padėjusiųjų bendradarbių nuotraukomis. Į tą jubiliejini numerį įdėsime ir kai kurių asmenų sveikinimus bei charakteringesniąsias skaitytojų mintis, objektyviai įvairiais atžvilgiais vertinančias mūsų žurnalą. Šios rūšies medžiaga turi pasiekti redakciją iki sausio 1 dienos. Tad tikrai būsime visiems dėkingi už jų pareikštas mintis, patarimus ir sveiką kritiką. Be to, jubiliejiniame numeryje paskelbsime ir “Laiškų Lietuviams” konkurso rezultatus.

NAUJOS KNYGOS

     Vyskupas Vincentas Brizgys. NEGESINKIME AUKURŲ. 212 psl. kaina nepažymėta. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Mūsų religinė literatūra yra labai neturtinga. Jeigu kas daugiau susidomi kuriuo nors klausimu, būtinai turi griebtis svetimų kalbų. Taip pat ir įvairiais, moraliniais bei dogmatiniais moterystės klausimais yra graibstyte graibstomi straipsniai, kurie retkarčiais pasirodo mūsų laikraščiuose ir žurnaluose. Todėl šios moterystės problemas aiškinančios knygos pasirodymas yra labai sveikintinas. Autorius savo įprastu aiškumu ir paprastumu čia išdėsto Katalikų Bažnyčios mokslą apie moterystės esmę ir įvairias jos savybes. Ši knyga bus labai naudinga ir tiems, kurie ruošiasi kurti šeimą, ir tiems, kurie jau yra sukūrę. Tikrai vertindami šią knygą, norėtumėm pridurti, kad jeigu būtų jos pradžioje arba gale surašytas turinys ir jeigu būtų buvę išvengta gana gausių gramatikos bei korektūros klaidų, tai jos vertė būtų dar didesnė.

     Dr. Juozas Prunskis. 28 MOTERYS. 160 psl., kaina $1.50. Tai yra trumpos kai kurių žymesniųjų paskutiniųjų laikų konvertičių biografijos. Autorius aiškiai ir kiekvienam suprantamai parodo tuos kelius, kurie dvidešimt aštuonias klystkeliais vaikščiojančias sielas atvedė į Katalikų Bažnyčią. Mes, kurie toje Bažnyčioje esame gimę ir augę, dažnai jos neįvertiname. Mums, jau nuo mažens einantiems Kristaus nurodytu keliu, kartais atrodo, kad jis yra toks sunkus ir nemalonus. Mes neretai jaučiame įvairių sąžinės komplikacijų bei psichologinių problemų. Visose čia suminėtose sunkenybėse ši knyga galės daug padėti. Jeigu dažnai mums girdėti ar skaityti žodžiai nedaug tepadeda, tai šie prieš akis pastatyti gyvi pavyzdžiai ne vieną patrauks ir įkvėps didesnės meilės mūsų tikėjimui.

"LAIŠKAI LIETUVIAMS” • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 38, ILLINOIS