Atsiųsta paminėti

Marius Katiliškis. IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. Išleido Terra, 3333 S. Halsted St., Chicago 8, 111. 536 psl., kaina $ 5.

Knygoje aprašyta bėgimas iš Lietuvos ir kiti tu liūdnųjų dienų įvykiai. Paties autoriaus žodžiais, tai nėra nei romanas, nei apysaka, nei chronologiška eile aprašyti atsiminimai. Kas tai yra, gal geriausia galės spręsti pats skaitytojas pagal savo vidujinius pergyvenimus, kuriuos jam sukels ši knyga.

EGLUTĖ, Vol. 10, No. 1. Su pirmuoju šių metu numeriu “Eglutė” pateko į naujas rankas — dabar ją redaguoja Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys Putname. Šiek tiek ją pavartęs ir paskaitęs, gal ne vienas ištars: “Pagaliau!” Pagaliau sulaukėme tikro vaikams skirto laikraštėlio, ko apie buvusią “Eglutę” gal nebuvo galima pasakyti.

Padėkime Lietuvos tikintiesiems

     Graži mūrinė Klaipėdos bažnyčia karo metu buvo visai sunaikinta. Lietuviu katalikų parapija ten turi virš 35.000 tikinčiųjų. Nauja bažnyčia būtinai reikalinga. Jie išgavo valdžios leidimą, ėmėsi statybos, jau išmūrijo sienas ir pavasari ruošiasi tęsti stogo ir bokšto statybą. Jau išleista milijonas rublių.

     Amerikos lietuviai jau suaukojo bažnyčios statybai ir liturginiams drabužiams virš 4.000 doleriu. Klaipėdiečiai labai džiaugiasi, yra savo geradariams dėkingi ir kas sekmadienis už juos meldžiasi. Tačiau jiems dar reikia ir daugiau pagalbos. Telšių Vyskupijos Tremtinių Kunigų Šalpos Komitetas persiunčia pinigus pačiu geriausiu būdu, suteikiančiu lietuviams daugiausia naudos.

     Telšių vyskupijoje karo metu taip pat yra sudegintos Laižuvos, Leckavos ir Kruopių bažnyčios. Taip pat ir jos laukia geradariu, nes savo jėgomis bažnyčių pasistatyti Lietuvos gyventojai jokiu būdu negali. Jau išsiųsta 1000 dolerių ir šioms bažnyčioms.

     Komitetas priima aukas šioms ir kitoms nuo karo nukentėjusioms bažnyčioms atstatyti, o taip pat ir bažnytiniams rūbams įsigyti. Šių rūbu dabar trūksta beveik visoms bažnyčioms. Aukas prašome siųsti šiais adresais: Rev. Vaclovas Martinkus, 350 Smith St., Providence 8, R. I.; Rev. Antanas Račkauskas, 259 N. 5th St., Brooklyn 11, N. Y.; Rev. Juozas Pragulbickas, 211 Ripley PI., Elizabeth, N. J.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS