1959 BALANDIS (APRIL) VOL. X, NO. 4

 

TIKĖJIMAS YRA ATSAKYMAS Į PROTO ŠAUKSMĄ, KURIO NIEKAS NEGALI NUTILDYTI, Į TĄ SIELOS TROŠKIMĄ, KURIO NEPATENKINA JOKIE SUTVERTI DALYKAI, Į TĄ ŠlRDIES ILGESĮ, KURIO NEGALI NURAMINTI VISAS PASAULIS.
J. T. Hecker

ŽMOGUS BE TIKĖJIMO YRA KELEIVIS BE TIKSLO, KLAUSIANTIS BE ATSAKYMO, KOVOTOJAS BE PERGALĖS, MIRŠTANTIS BE NAUJO GYVENIMO.    Šv. Augustinas

PRIE DIEVO SKRENDAMA NE TIEK GENIJAUS AR MOKSLO SPARNAIS, KIEK MEILĖS. KAS NORIĮEITI Į TIKĖJIMO ŠVENTOVĘ, TASAI NETURI SAKYTI: "NORIU MATYTI", BET PRIVALO SAKYTI: "NORIU MYLĖTI". MEILĖS KELIAS VISADA VEDA  Į TIKĖJIMĄ.    Bougaud

RELIGINGUMAS YRA RAMIAIS METAIS SURINKTAS KAPITALAS, KURIO PROCENTAIS GYVENAME NELAIMIŲ DIENOMIS.    J.W. Goethe

TIKINTIS ŽMOGUS YRA LYG PAUKŠTIS: JIS ČIULBA IR ANT LŪŽTANČIOS ŠAKOS, NES ŽINO, KAD TURI SPARNUS.
T. Toth

SAVO GYVENIME AŠ PAŽINAU 60 GENIJŲ. IŠ JŲ 55 BUVO RELIGINGI, O LIKUSIEJI 5 BENT GERBĖ RELIGIJĄ.
Gladstone