“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą!

     Už geriausią straipsnį, parašytą šeimos ar jaunimo klausimais, skiriame premiją — pasirinkti lietuviški) knygų už šimtą dolerių. Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis. Jeigu bus didesnis susidomėjimas konkursu ir jeigu gausime pakankamą skaičių spausdintinų straipsnių, skirsime ir daugiau premijų. Konkursas baigiasi šių metų gruodžio mėn. 1 dieną. Straipsniai turi būti parašyti šeimos arba jaunimo klausimais, kad tiktų “Prie šeimos židinio” arba “Jaunimo paslapčių” skyriams “Laiškuose Lietuviams”. Straipsnio forma gali būti įvairi, galima rašyti net beletristine (novelės) forma. Straipsnio ilgis neturėtų būti didesnis kaip penki “L. L.” puslapiai, t. y. apie 2500 žodžių.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymima autoriaus pavardė ir adresas, o taip pat straipsnio antraštė ir autoriaus slapyvardis. Jury komisijos sudėtis bus pranešta vėliau. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai galės būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Nepremijuotų, bet spausdintinų straipsnių autoriai gaus įprastą honorarą. Nespausdinti straipsniai bus grąžinami. Straipsnius siųsti šiuo adresu: “Laiškų Lietuviams” konkursui, 2345 W. 56th St., Chicago 36, Ill.

 


 

     “Draugo” skelbiamas romano konkursas taip pat baigiasi šių metų gruodžio mėn. 1 dieną. Už geriausią romaną skiriama tūkstančio dolerių premija. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi būti mašinėle parašytas, nemažesnis kaip 200 romano formato puslapių. Autoriai turi pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pasirinktą slapyvardį. Premiją gavęs autorius be papildomo honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Premijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu. Jury komisija bus paskelbta vėliau. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Romano Konkurso Komisijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS" * 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS