“Laiškai Lietuviams’' skelbia konkursą!

     Už geriausią straipsnį, parašytą šeimos ar jaunimo klausimais, skiriame premiją — pasirinkti lietuviškų knygų už šimtą dolerių. Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis. Jeigu bus didesnis susidomėjimas konkursu ir jeigu gausime pakankamą skaičių spausdintinų straipsnių, skirsime ir daugiau premijų. Konkursas baigiasi šių metų gruodžio mėn. 1 dieną. Straipsniai turi būti parašyti šeimos arba jaunimo klausimais, kad tiktų “Prie šeimos židinio” arba “Jaunimo paslapčių” skyriams “Laiškuose Lietuviams”. Straipsnio forma gali būti įvairi, galima rašyti net beletristine (novelės) forma. Straipsnio ilgis neturėtu būti didesnis kaip penki “L. L.” puslapiai, t. y. apie 2500 žodžių.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymima autoriaus pavardė ir adresas, o taip pat straipsnio antraštė ir autoriaus slapyvardis. Jury komisijos sudėtis bus pranešta vėliau. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai galės būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Nepremijuotų, bet spausdintinų straipsnių autoriai gaus įprastą honorarą. Nespausdinti straipsniai bus grąžinami. Straipsnius siųsti šiuo adresu: “Laiškų Lietuviams” konkursui, 2345 W. 56th St., Chicago 36, Ill.Nuoširdžiai dėkojame gerbiamiesiems skaitytojams, savo auka parėmusiems “L. L.” leidimą:

     Po 1 dol. aukojo: K. Eigelienė, P. Razminas, Jonaitis, D. Kinderis, V. Sasnauskas, M. Kvedaras, A. Šerepka, G. Paulikas, A. Šalkauskis, J. Širka, E. Vilkas, E. Mikalajūnas, M. Tapulionytė, A. Poškočimas, B. Ūsas, A. Karaliūnas, I. Petraitis, J. Masaitis, D. Orentaitė, W. Šulskis, I. Jacinavičienė, P. Bardauskaitė (visi iš Čikagos); J. Mačiukas (Hamilton), L. Klučininkienė (Elizabeth), E. Jurašienė (Cicero), P. Petkelis (Brockton), J. Kojelis (Los Angeles), S. Kesgaila (Montreal), O. Valienė (Detroit), M. Genčius (Kanada), J. Petronis (Phila.), S. Blynas (Bridgeport), J. Moncevičienė (Hartford), T. Anderson (Kanada), S. Rumšas (Spencerville), P. Ledas (Toronto), S. Vintika (Cicero), A. Litvinienė (Los Angeles), E. Zateplinskienė (Los Angeles), A. Stankienė (Montreal), O. Dovydaitis (Brooklyn), O. Danisevičiūtė (Brooklyn), J. Rumšas (Detroit), K. Sragauskas (Detroit), P. Skablauskas (Toronto), A. Matulionis (Platsburg), V. Kežinaitis (Hamilton), J. Baltrušaitis (Hillside), S. Sinkevičienė (Toronto), V. Ališauskas (Cicero), J. Venckus (Boston), A. Lesčinskas (Detroit), E. Vaitkunas (Kanada), O. Šilėnas (Berwyn), L. Kybartas (Hamilton), G. Viskantas (Detroit), B. Butkus (Cleveland), A. Petraitis (Cleveland).

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREEET • CHICAGO 36, ILLINOIS