ALFONSAS GRAUSLYS

ABAI retai erotinė meilė yra bandoma vertinti krikščioniškosios dorovės šviesoje. Ne vienam net gali atrodyti, kad meilė yra tokia gyvenimo sritis, kur dorovės principai neturi ko veikti. Bet jeigu giliau į tą sritį įžvelgsime, būtinai pastebėsime, kad retai kuriame nors kitame gyvenimo bare tiek daug nusikalstama artimo meilei kaip minėtosios meilės srityje. Jau pradedant nuo besimylinčiųjų vienas kitam siunčiamų priekaištingų žvilgsnių, einant prie įvairių nedraugiškų jausmų pareiškimo balso tonu, baigiant nuodinga neapykanta pritvinkusiomis tylėjimo dienomis ar savaitėmis, kartkartėmis prasiveržiančiomis meilės dramų scenomis, kiek daug čia nusižengiama artimo meilei! Visą tų nusižengimų rafinuotą subtilumą ir aštrumą pilnai žino tik tie du meilės dalyviai, ir tik dideli psichologai iš šalies gali nujausti, kokioje sunkioje atmosferoje toji pora gyvena. Nors tai paradoksiškai skamba, tačiau yra didelė gyvenimo tiesa: kiek maža meilės daugelio meilėje!

     Vienas tokių meilės aspektų, kur artimo meilei sunkiausiai nusikalstama, yra meilės pavyduliavimas. Atsakant į klausimą, kas jis yra ir kaip pasireiškia, reikia pirmiausia tuoj skirti ir svarstyti du meilės pavyduliavimo pasireiškimus: normalų, sveiką, ramiai pasireiškiantį mylimo asmens pavydėjimą kitiems ir nenormalų, liguistą, įvairiomis skaudžiomis scenomis prasiveržiantį pavyduliavimą.

     Normalus meilės pavydas yra beveik kiekvienos tikros meilės palydovas. Kaip yra visai natūralu, kad viskas, kas brangu, yra branginama, saugojama ir bijoma prarasti, taip ir saikingas pavydas yra mylimo asmens branginimo išraiška, tai yra noras meilę bei jos įtampą visam laikui išlaikyti ir išsaugoti nuo trečiųjų įsikišimo, nes šios rūšies meilė yra galima tik tarp dviejų. Žinant kad žmogaus prigimtis yra trapi ir nepastovi, toks saikingo pavydo ar tam tikros baimės jausmas, kad meilė neliktų sugriauta, nėra nesveikas reiškinys. Šitokio pavydo užkulisiuose yra ir to išmintingo bei aktyvaus susirūpinimo, kurs nekartą savęs klausia: ar mūsų meilės bendravimas yra taip savitarpy derinamas, kad kiekvienam meilės dalyviui būtų kuo mažiausia skausmo ir kuo daugiausia galimo džiaugsmo, kad tuo būdu liktų mažiausia priežasties tiesti rankas į trečiąjį, ieškant supratimo ir paguodos?

     Tiesa, gali būti retų atvejų, kai ne vienos poros gyvenime net ir saikingo meilės pavydo nepastebima. Tai poros, kurių meilė yra atremta į nekartą jau vienas kitam išbandytą visiško pasitikėjimo pilnumą. Tačiau toks elgesys gali būti ir ypatingo temperamento pasekmė. Kartais jis gali parodyti per didelio protinio prado vyravimą, o kartais net tam tikrą dvasios nepajėgumą liepsnoti stipresniu jausmu. Kartais nedaug dvasingi žmonės, turėdami artimo asmens kūną, jo dvasios laimėti visai nebando ir dėl to nesisieloja.

     Nesveikas pavyduliavimas — tai nepagrįstas arba per menkai pagrįstas nepasitikėjimas kito meilės ištikimybe. Tas nepasitikėjimas pasireiškia dažnom scenom, daromom kitam meilės partneriui. Liguistas pavyduliavimas — tai kankinimasis ir kito kankinimas. Jeigu kai kurie meilę vadina kančia, tai kaip tik dažniausiai dėl to nesveiko pavydo, kuris tokią meilę lydi ir temdo. Tokio pavyduolio vaizduotė tiesiog siaučia, kurdama mylimo asmens artumo vaizdus su kitu. Įtarinėjimai, tardymai, užgauliojimai — tai vis metodai, kuriais toks ligonis stengiasi savo partnerio meilę išsaugoti sau. Jis virsta žvalgybininku, sekiojančiu ir persekiojančiu kiekvieną mylimo asmens žvilgsnį ir šypsnį ir pasveriančiu jo vertę. Jis klausosi kiekvieno sakinio ir žodžio tono bei kirčiavimo, visur bandydamas sugauti, jo manymu, neištartus žodžius ir pajusti, kas slepiasi už ištartų. Jis seka mylimo asmens nuotaikas ir jų bangavimus, seka telefoninius pasikalbėjimus ir besikalbančio reagavimą, seka laiškus ir išėjimus iš namų, skaičiuodamas jų dažnumą ir ilgumą. Jo idealas būtų, kad kitas asmuo visai niekur neitų, nutrauktų su visais santykius, kad tokiu būdu būtų galima išvengti galimų jų meilei pavojų. Jis norėtų mylimą asmenį izoliuoti, atimti jam laisvę ir šeimos židinį paversti kalėjimu, kurio sargu būtų jis pats ir kurio durų raktai saugiai skambėtų jo kišenėje.

     Šitaip pavydo liguistumui vystantis ir augant, pradedama pavydėti ne tik atitinkamos lyties trečiųjų asmenų, bet visko, kuo tik mylimas asmuo susidomi, ką pastebi, ko pageidauja. Dėl visa to pavyduliaujantis nervinasi, nes galvoja, kad tokiu būdu kitas asmuo nukreipia nuo jo dėmesį, o juk tik jis vienas teturėtų jį užpildyti. Jis vienas norėtų užpildyti kito asmens vaizduotę, laiką ir energiją. Jeigu tik jis galėtų, savo beprotiškumu norėtų tapti mylimo asmens Dievas. Nenuostabu, kad liguisto pavydo priepuoliai nekartą primena beprotybę. Tokio pavydo apimti asmenys, anot J. Conrado, yra kankiniai, kurių sielos blaškosi jų kūnuose, tartum ant smeigtukų užmauti sliekai. Tokio pavyduliavimo metu "kraujas virsta ugnimi" (P. Buck).

     Nesveiką pavyduliavimą doroviniai vertinant, pirmiausia reikia pasakyti, kad jis yra neišmintingas. Jis neišmintingas yra dėl to, kad, net jeigu ir būtų pavyduliavimui pagrindo, meilė tokiomis priemonėmis, scenomis ir prievarta nebus išsaugojama ir išlaikoma. Prievarta nebūsi mylimas, nes meilė tarpsta tik pilnos laisvės atmosferoje. "Meilė negali būti išmaldaujama ar kankinimo būdu išgaunama. Ji ateina, neišreikalaujama ir neieškoma, iš dangaus" (P. Buck). Dar būtų galima pridėti, kad ateina iš dangaus pas tą, kuris jos užsitarnauja.

     Garsiame R. Tagorės veikale "Namai ir pasaulis" vienas to veikalo dalyvis bando analizuoti pavyduliavimą. Jis prieina tokių išvadų, kad "jeigu bandysiu laikyti tave supančiotą, tada visą savo gyvenimą suvesiu į geležinio retežio vaidmenį. Argi toks gyvenimas bus malonus?... Priėjau prie to supratimo, kad niekada nebūsiu laisvas, kol negalėsiu išlaisvinti". Taip, dar kartą reikia pabrėžti, kad meilė gyvena tik laisvėje ir, bandant jai uždėti retežius, ji greitai miršta. Tad nesveikas pavyduliavimas griauna meilę, kurios išlaikymui ir išsaugojimui daro tiek žygių. Todėl šituo atžvilgiu jis yra neišmintingas.

     Meilės pavyduliavimas yra ir paties pavyduliaujančio susiniekinimas, nes tai yra nepasitikėjimas savimi. Kad ir nesakydamas, jis taip elgiasi, tartum prileistų, kad visi yra jam pavojingi dėl to, kad visi už jį kokiu nors atžvilgiu yra pranašesni, visi gali kitai pusei užimponuoti ir jį nugalėti. Savimi nepasitikįs kitai pusei atrodo tikras vargšelis, o vargšai nėra erotine meile mylimi, nes toji meilė nėra labdarybės įstaiga. Jeigu ir būtų rimtas pagrindas pavyduliauti, tai ar save gerbiąs rimtas asmuo neturėtų sau atsargiai statyti klausimo, ar tasai pavydimas asmuo yra pavydo vertas. Ko verta tokia meilė, kurią nuolat reikia sekti ir saugoti? Toki klausimai ypač turėtų būti keliami, ruošiantis moterystei.

     Pavyduolis turėtų būti išmintingesnis ir atsargesnis tada, kai kitai pusei reiškia nepasitikėjimą, nes nepasitikėjimas kitą demoralizuoja. Nekartą nepasitikėjimas kitą silpnesnės dvasios pusę pastumia eiti ta nepasitikėjimo kryptimi, nes galvojama, kad vis tiek manimi nepasitikės, koks aš bebūčiau.

     Išmintingiau į gyvenimą žiūrėdamas, toks pavyduolis neturėtų pamiršti, kad visiškai pilno totalizmo negali būti nei moterystėje, nes kitoji pusė pirmiausia priklauso Dievui, turi klausyti savo sąžinės, turi eiti savo profesines pareigas ir, jeigu yra vaikų, tai ypač moteris, gamtos instinkto vedama, visada labiau priklausys vaikams negu vyrui. Ji labiau mylės vaikus negu vyrą arba jau bent jos širdis negalės totaliniai priklausyti vyrui, nes tos širdies duona ji turės maitinti ir vaikus. Su visa tuo reikia skaitytis, kai norima užkirsti kelią nesveiko pavyduliavimo siautėjimui.

     Nesveikas pavydas yra nedoras ir nekrikščioniškas. Jis yra nedoras jau tuo, kad jo metodai yra žemi ir negarbingi. Tų metodų negarbingumą Dostojevskis vadina moraliniu puolimu. Jei kartais negarbingumas ir nėra tikra prasme moralinis nusikaltimas, tai vis tiek jis paruošia bent kelią skaitlingiems nusikaltimams. Jis yra nedoras, nes liguistai pavydinčio jausmo pagrinde glūdi puikybė, kuri savo elgesiu tartum sako: manyje yra viskas, visa tobulybė, todėl šalia manęs nėra nieko, kas bet kuriuo žvilgsniu galėtų tau daryti įspūdį. To jausmo pagrinde yra ir maskuota savimeilė, kuri tik savimi rūpinasi ir kuri nė kiek sau nepriekaištauja, kad kitam padaro gyvenimą nepakeliamą. Liguistai pavydintis myli save, o ne tą tariamai mylimąjį, ir jeigu jis galėtų į save įžvelgti, tai pamatytų, kad jo scenomis kalba užgauto "savininko" savimeilė, į kurio "nuosavybę", jo įsitikinimu, kitas kėsinasi.

     Toks pavyduliavimas yra nedoras ir dėl to, kad kiekvienas jo pasireiškimas yra artimo meilės pažeidimas ir širdies užgavimas. Jeigu aplamai kiekvienas krikščionis turi mylėti kitą žmogų, tai besimylintieji moterystėje turėtų vienas kitą mylėti dviguba artimo meile, nes prie paprastos artimo meilės čia prisideda ir moterystės meilės pareiga, nes moterystėje gyveną žmonės yra ne tik artimi, bet patys artimiausieji. Čia ypač pabrėžiu žodžius dviguba artimo meile, nors erotinė meilė moterystėje neišvengiamai išgaruoja. Kaip atkimštas kvepalų butelis negali neišgaruoti, taip ir moterystėje vienas kitam su visomis savo ydomis ir silpnybėmis atsivėrę ir virtę vienas kitam lyg atviras butelis negali nenustoti buvusios meilės kvapo.

     Liguistas pavyduliavimas yra nedoras ir dėl to, kad, kaip gyvenimas rodo, jis yra daugelio kriminalų šaltinis. Be to, jis yra ir tragiškas, nes susilaukia visai priešingų pasekmių negu buvo siekta. Siekė išsaugoti meilę, o ją prarado. Troško meilės, o išsiugdė kitoje pusėje tik neapykantą. Norėjo šeimą sucementuoti, bet sugriovė. Savo meilės partnerį saugojo nuo kitų, o savo elgesiu nekartą jį pastūmė į kito glėbį. Norėjo mylimąjį priartinti prie savęs, bet kiekviena tam tikslui keliama scena tik gilina bedugnę ir vieną nuo kito tolina. Nėra abejonės, kad liguistas pavyduliavimas yra dažnesnė šeimų suirimo priežastis negu tikros neištikimybės.

     Bet koks pavyduliavimas (normalus ar liguistas) užgauna, nes yra nepasitikėjimo pareiškimas. Tačiau kai pavyduliavimas yra normalus ir ramiai pasireiškia, toks nepasitikėjimas negali skaudžiau užgauti, nes, giliau įžvelgus, tai yra ne tiek nepasitikėjimas tuo asmeniu konkrečiai, kiek nepasitikėjimas apskritai žmogaus prigimties silpnumu. O liguistas pavyduliavimas skaudžiai užgauna, nes viena pusė, nuolat nepasitikėdama kita puse, prileidžia, kad tas asmuo, kuriuo nepasitikima, yra tokia menkybė, toks becharakteriškumas, kad jis gali suklupti kiekviena proga ir kiekvienu metu.

     Baigiant šiuo klausimu pareikštas mintis, norėtųsi dar iškelti saikingo pavyduliavimo vaidmenį moterystėje ir priminti to jausmo apvaldymo reikalą ir svarbą, kad jis nevirstų nesveiku, gyvenimą ardančiu pradu. Dar prieš sueinant moterystėn reikėtų atkreipti rimtą dėmesį į nesveiko pavyduliavimo reiškinius kitame asmenyje. Atrodo, kad į liguistą pavyduliavimą linkę asmenys neturėtų vesti, nes jie neskirti vedyboms. Apskritai reikėtų giliau susimąstyti, kad neturėtum tos klaidingos nuomonės, jog kiekvienas fiziniai sveikas asmuo tinka moterystei. Juk sugyvenimas moterystėje yra nepalyginamai gilesnių dvasinių reiškinių padarinys negu vien kūniškas gyvenimas.

 

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidaus papuošimai

     Jau gyvenantieji moterystėje, kurie yra linkę pavyduliauti, turėtų suprasti, ir tas supratimas juos turėtų gydomai veikti, kad kita pusė negali būti pilnai sukontroliuojama ir peršviesta, nes žmogus nekartą pats sau yra mįslė, tad ką bekalbėti apie kitus! Gyvenantieji moterystėje negali būti vienas kito tardytojai, nes tai pažeistų žmogaus asmenybės savarankiškumą ir garbingumą. Be to, visur kiaurai permatoma pusė taptų labai neįdomi, neintriguojanti ir nuolatinio meilės atsinaujinimo reikalui nereikšminga. Tad reikia, kad ir moterystėje pasiliktų šiek tiek tam tikro vienas kitą intriguojančio mįslingumo, kuris pajėgtų naujo aliejaus įpylimu gęstančios meilės liepsną iš naujo atgaivinti. Šiuo klausimu vienas anglų rašytojas iškelia labai gilių minčių. Kalbėdamas apie vieną savo romano dalyvę ir charakterizuodamas jos totalistinę meilės nuotaiką, jis taip rašo: "Ji padarė klaidą, per daug iš savo meilės ir iš Tomo meilės reikalaudama; jos ir jo meilė turėjo paglemžti visą jų gyvenimą, kiekvieną sekundę, kiekvieną jų mintį, kiekvieną veiksmą ir atoveiksmį. Ji turėjo visiškai ir pilnai jį pažinti, kiaurai suprasti. Bet tai buvo neįmanoma ir pavojinga, nes jeigu jis ir ji būtų vienas kitą pilnai pažinę ir supratę, tada jau nieko naujo ir reikšmingo jie vienas kitame nebūtų galėję surasti, t. y. to, kuo būtų galima jų meilę išlaikyti ir vis atnaujinti. Tada jų gyvenimas būtų jų meilės uždusintas — tai būtų visa ko pabaiga."

     Jei kartais tikrai atrodo, kad pavyduliavimui yra rimto pagrindo ir meilei gresia pavojus, tai ar nebūtų pats išmintingiausias dalykas pirmiausia paklausti save, ar nėra mano paties kaltės, jei kita pusė ieško kitur supratimo ir nuoširdumo, kurio gal iš manęs nejaučia. Čia reikėtų dažnesnės bendro moterystės gyvenimo sąžinės sąskaitos, kad būtų galima pamatyti, ar nėra ko nors manyje, kas kitai pusei sunkina gyvenimą. Gal aš noriu kitą pusę visai pavergti, pamiršdamas R. Tagorės žodžius, kad "tuo, kad grąžinau jai gyvenimą, ją padariau žymiai daugiau sava..." Ar nevertėtų po tokios sąžinės sąskaitos, visą savo meilę sutelkus ir ją žodžiais išreiškus, nuoširdžiai pasikalbėti, išsiaiškinti, o ne scenomis reaguoti?

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidaus papuošimai

 

     Svarstant tuos klausimus, reikia dar nepamiršti ir to, kad neretai, kad ir truputį dėl saikingo pavydo kentėdama, ypač moteris yra laiminga, nes toks pavydas vis dėlto apčiuopiamiausiai įrodo meilę. Daugelis liūdėtų, jei kitoje pusėje nepastebėtų jokių tokio pavydo ženklų. Be to, sukelti pavydą nekartą yra geriausia priemonė įkaitinti vėstančią meilę ir prie savęs kitą pusę labiau pririšti. Dažnai juk žmogus pradeda kitą pusę labiau branginti, kai pajunta, kad kas nors kitas ją brangina ir ja domisi. Tada pradedama labiau vertinti tai, ko yra pavojus nustoti. Todėl iš šito taško į sveiką pavydą žiūrėdamas, vienas rašytojas taip rašė: "Sakoma, kad pavydas yra mylimo asmens užgavimas... Švelni meilė, gryna ir šventa meilė, kuriai mažiausias iš šono atėjęs pūstelėjimas yra meilės profanavimas ir šventvagystė, visada bus pavydi. Aš labai gailiuosi tų, kurie to nesupranta..."

     Bet kad ir saikingą pavydą reikia kuo mažiausiai rodyti. Ypač ši pastaba tinka vyrui, nes jis moters akyse niekad nėra taip nevyriškas, kaip tada, kai nuolat verkšlena ir dreba dėl kitos pusės meilės. Čia būtų naudinga įsidėmėti ir pasvarstyti Rilkės žodžius: "Kadangi aš tavęs niekada nelaikiau, aš tave tvirtai laikau." Kaip, anot patarlės, "siūloma prekė yra pigi", taip ir per didelis, nors ir moterystėje, nuolatinis vienas kitam užsimetimas sukuria vienas kito nebranginimo nuotaiką.

     Šitie ir kiti panašūs subtilūs dalykai, dviejų žmonių sugyvenimą kuriant, yra dažnai svarstytini ir keltini. Kaip orkestras tik tada tegali darniai groti, kai jo instrumentai yra suderinti, taip ir bendras sugyvenimas tegali būti pakeliamas kasdienių susiderinimų kaina į tai, ką Šv. Raštas vadina "vienas kito naštų nešiojimu" (Gal. 6, 2).