ATSIUSTA PAMINĖTI

Popiežiaus Leono XIII ENCIKLIKA “Humanum genus” apie masonus. Lietuviškas vertimas. Spaudė “Draugo” spaustuvė. 30 psl., kaina 50 centų.

AKADEMINIAI HORIZONTAI. “Mūsų Vytis” 2-3 nr., 1959 m. Šiame 134 puslapių leidinyje yra eilė gana aktualių straipsnių: Istorinis žvilgsnis į lietuvių tautos filosofus — J. Kubilius, S. J.; Lietuvių kultūros ideologiniai pagrindai — J. Kaupas; Simboliai lietuvių tautosakoje — I. Čepėnaitė; Jaunieji poetai pavergtoje Lietuvoje — R. Šilbajoris; Auklėjimas sovietinėje Lietuvoje — T. Remeikis; Kontroliuojama laisvė — V. Bieliauskas; Tarp dviejų kultūrų — V. Černius.

Leidinys iliustruotas B. Jameikienės ir K. Zapkaus piešiniais.

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. Tomas I, knyga I.

Sveikintinas pasiryžimas leisti šį žurnalą, norint mūsų išblaškytuosius tautiečius supažindinti su gražia ir garbinga Lietuvos praeitimi. Redaktorius — Č. Grineevičius. Redakcinė kolegija — kun. V. Bagdanavičius, MIC ir M. E. Nauburas. Administratorius — kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. Leidžia Lietuviu Istorijos Draugija. Prenumeratos kaina — vienas tomas (4 knygos) — 10 dol., atskira knyga — 3 dol. Administracijos adresas: Marian Hills Seminary, Clarendon Hills, Illinois.

“Laiškai Lietuviams" skelbia konkursą!

     Už geriausią straipsnį, parašytą šeimos ar jaunimo klausimais, skiriame premiją — pasirinkti lietuviškų knygų už šimtą dolerių. Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis. Jeigu bus didesnis susidomėjimas konkursu ir jeigu gausime pakankamą skaičių spausdintinų straipsnių, skirsime ir daugiau premijų. Konkursas baigiasi šių metų gruodžio mėn. 1 dieną. Straipsniai turi būti parašyti šeimos arba jaunimo klausimais, kad tiktų “Prie šeimos židinio” arba “Jaunimo paslapčių” skyriams “Laiškuose Lietuviams”. Straipsnio forma gali būti įvairi, galima rašyti net beletristine (novelės) forma. Straipsnio ilgis neturėtų būti didesnis kaip penki “L. L.” puslapiai, t. y. apie 2500 žodžių.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymima autoriaus pavardė ir adresas, o taip pat straipsnio antraštė ir autoriaus slapyvardis. Jury komisijos sudėtis bus pranešta vėliau. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai galės būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Nepremijuotų, bet spausdintinų straipsnių autoriai gaus įprastą honorarą. Nespausdinti straipsniai bus grąžinami. Straipsnius siųsti šiuo adresu: “Laiškų Lietuviams” konkursui, 2345 W. 56th St., Chicago 36, Ill.

"LAIŠKAI LIETUVIAMS“ • 2345 WEST STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS