J. VAIŠNYS, S. J.

KARTAIS vienas kitas jaunuolis paklausia, ar šachmatus galima priskirti prie sporto. Apie tai jau ir spaudoje buvo pareikštų abejojimų. Kartais mūsų lietuviškoje aplinkoje į sporto varžybas yra įtraukiamas ir šachmatų žaidimas. Vieni sportininkai yra linkę šachmatus laikyti sportu, o kiti tam griežtai priešinasi. Kuri nuomonė būtų teisingesnė?

     Mums yra visiškai nesuprantama, kaip šachmatų žaidimą būtų galima priskirti prie sporto. Juk sportas yra fizinis žmogaus lavinimas, ko jokiu būdu negalima pasakyti apie šachmatus. Ir Pijus XII yra pasakęs, kad "sporto ir gimnastikos artimiausias tikslas — išauklėti, išvystyti ir sustiprinti kūną". Tik paskui jau tolimesnis tikslas yra žmogaus dvasinis lavinimas ir grūdinimas. Taigi, sporte kūno lavinimu ir stiprinimu siekiama dvasios stiprinimo. Yra labai daug ir kitokių būdų dvasiai stiprinti, bet jų nevadiname sportu.

     Šachmatai yra labai gražus žaidimas, kuris lavina žmogaus protą ir valią, bet tai nieko bendra neturi su sportu. Jeigu šachmatus priskirtume prie sporto, tai turėtume prie sporto priskirti ir daugybę kitų grynai protinių žaidimų, o taip pat ir matematiką, ir knygų skaitymą, ir bendrai kiekvieną mokslą, lavinantį žmogaus protą.

     Kai kas mėgina aiškinti, kad šachmatai nesiskiria nuo kitų sporto šakų, nes ir jie yra tam tikras fizinis lavinimas — juk jie lavina žmogaus smegenis. Tai yra grynai materialistiškas galvojimas. Materialistai, kurie nepripažįsta jokio dvasinio prado žmoguje, viską stengiasi suvesti į fizinius procesus. Jie sako, kad žmogaus protavimas yra tik fizinis smegenų veiksmas. Taip galvojant, žinoma, yra visiškai neigiama žmogaus dvasinė siela. Toks galvojimas yra eretiškas, priešingas krikščionybei. Žmogaus protas ir valia nėra fiziniai, bet dvasiniai reiškiniai. Jie nepriklauso nuo žmogaus kūno, bet nuo sielos. Žinoma, kol siela gyvena kūne, žmogaus dvasinėms galioms kartais turi tam tikros netiesioginės įtakos ir kūno silpnumas ar stiprumas, bet vis dėlto dvasinės galios nėra fizinių kūno procesų rezultatas.

     Tad šachmatų priskyrimas prie sporto gali būti tik neapsižiūrėjimo arba materialistinio galvojimo pasekmė.