Juozas Vaišnys. S. J.

THE NUN’S STORY

     Dauguma skaitytojų, tur būt, jau bus matę šį vieną žymiausių paskutinio meto filmų, kai gaus jo aprašymą mūsų žurnale. Bet manome, kad bus vis tiek naudinga dar kartą trumpai prisiminti matytus vaizdus ir pagalvoti apie pasąmonėje užsilikusias idėjas, kurios gal ne visos yra aiškios, ir ne vienam norėtųsi tinkamą atsakymą į kilusius ar kylančius klausimus.

     Pasirodžius šiam filmui, tuoj pasipylė laikraščiuose ir žurnaluose jo aprašymai. Rašė ir filmų kritikai, ir vienuolės, ir kunigai, ir net pati knygos autorė bei filmo direktorius. Žiūrovams buvo kilę tiek klausimų, į kuriuose jie būtinai norėjo atsakymų. Buvo žinoma, kad šis filmas yra suktas pagal to paties vardo knygą, parašytą konvertitės Kathryn Hulme, kuri asmeniškai pažinojo tą savo knygoje aprašytą vienuolę ir iš pačios buvo išgirdusi įdomią jas vienuoliško gyvenimo istoriją, pasibaigusią atsisveikinimu su vienuolynu. Tuoj spaudoje buvo pradėti gvildenti klausimai, kiek knygoje yra tikrenybės, ir kiek fantazijos, taip pat buvo diskutuojama, kiek filmo turinys atitinka knygoje aprašytus faktus.

     Mums atrodo, kad visi šie klausimai kyla iš gryno smalsumo, bet jie visiškai nėra pagrindinės svarbos. Reikia pripažinti neginčijamą faktą, kad filme atvaizduotos vienuolės Luke gyvenimas nėra grynos fantazijos kūrinys. Panašių vienuolių yra ir daugiau įvairiuose vienuolynuose. Taip pat ir filme parodytos kai kurios vienuolinio gyvenimo smulkmenos ir pasauliečiams sunkiai suprantami papročiai yra tikri faktai, nors ir ne visuose vienuolynuose vienodi. Tad filmas yra visiškai gyvenimiškas. Tačiau reikia pabrėžti, kad jame atvaizduotas vienuolinis gyvenimas toli gražu nėra pilnas. Gal jame antraeilės vienuoliškų papročių smulkmenos nustelbia vienuoliško gyvenimo esmę ir per daug pabrėžta išorė aptemdo nepakankamai išryškintą dvasią. Bet vėl reikia pripažinti, kad tokių dalykų, deja, ne viename vienuolyne pasitaiko. Kaip visur gyvenime, taip ir čia kartais žmogus išleidžia iš akių tai, kas svarbiausia, ir paskęsta nereikšmingose smulkmenose. Užtat filmas yra labai rekomenduotinas visoms vienuolėms, o ypač vienuolynų viršininkėms, nes jis gana vaizdžiai primena, kur gali nuvesti paskendimas smulkmenose ir nepakankamas žiūrėjimas esmės.

     Labai yra svarbu suprasti savo gyvenimo tikslą ir mokėti tinkamai naudoti tam tikslui reikiamas priemones. Gal sesuo Luke ne visiškai tai sugebėjo. Labai yra svarbu suprasti kitą žmogų ir jam rodyti nuoširdžią artimo meilę. Gal šio supratimo ir meilės seseriai Luke pakankamai neparodė nei jos kapelionas, nei viršininkės. Štai kur buvo jos vienuoliško gyvenimo tragedija.

     Vienuolyne žmogus turi ypač išmokti nugalėti save ir savo žemesniosios prigimties palinkimus palenkti aukštesniajai prigimčiai. Šiam tikslui seseriai Luke vyresnioji buvo liepusi neišlaikyti egzaminų. Šis liepimas daugumai žiūrovų atrodo labai keistas ir nesuprantamas. Pati eksvienuolė knygos autorei prisipažinusi, kad tai buvęs ne griežtas įsakymas, o tik patarimas, norint išmėginti jos puikybę ir sugebėjimą nugalėti savimyla.. Jeigu ji būtų tuoj su tuo pasiūlymu sutikusi, tai, jos pačios žodžiais, vyresnioji greičiausiai būtų liepusi jai kaip galima geriau stengtis išlaikyti egzaminus. Deja, ji nepajėgė duoti teigiamo atsakymo ir parodė, kad dar yra silpna ir palinkusi į savimylą.

     Bendrai, filme stengtasi atvaizduoti žmogų, siekianti tobulumo, norintį kovoti su savo ydomis, bet drauge nepajėgiantį rodyti tiek pastangų, kiek reikia. Lyg visur elgiamasi pagal priežodį, kad “Ir vilkas būtų sotus ir ožka sveika”. Čia nėra griežto ir ryžtingo nusistatymo, bet nuolatinis ieškojimas kompromisų.

     Kai kurios vienuolės, pamačiusios šį filmą, neigiamai apie jį atsiliepė, sakydamos, kad nė viena savo pašaukimu abejojanti mergaitė nebus šio filmo paskatinta stotį į vienuolyną. Mums keistokai atrodo toks galvojimas. Tad ką gi pagaliau, ar šios rūšies filmas turėtų būti lyg sliekas ant meškerės kabliuko, viliojąs mergaites į vienuolyną? Ir tik tam, kad paskui jų vienuolinis gyvenimas baigtųsi panašiai kaip sesers Luke? Minėjome, kad filme parodytas gyvenimas yra teisingas, nors ir nepilnas. Minėjome, kad tai yra daugiausia tik antraeilės smulkmenos, galinčios pasitaikyti bet kokiame vienuolyne. Jeigu kuri nors mergaitė turi tikrą pašaukimą ir teisingai supranta vienuolinio gyvenimo esmę, tai šios smulkmenos jos nenugąsdins. Bet jeigu kuri nors jų nusigąs ir nutars nestoti į vienuolyną, kurį ji iki šiol buvo įsivaizdavusi tik kaip idealų rojaus kampelį be jokių žmogiškų silpnybių, tai šis filmas bus labai gerai pasitarnavęs vienuolynams — apsaugojęs juos nuo daugelio kitų kandidačių, panašių į seserį Luke.

ANATOMY OF A MURDER

     Šį filmą “Legion of Decency” skiria į ypatingą klasę, nes jis yra esmėje geras ir rimtiems bei subrendusiems asmenims gali būti naudingas, bet kitus gali papiktinti kai kurie filme vartojami terminai, užtinkami tik moralės bei medicinos knygose ir paprastai kasdieninėje gero skonio žmonių aplinkoje nevartojami. Filme gana ryškiai yra parodyta, kad Amerikos teismų vartojama procedūra dažnai yra labai netiksli, ir prisiekusieji, gudraus advokato suklaidinti, gali labai neteisingai nuspręsti. Visas filmas ir yra labai smulkus tokio teismo procesas, kur po ilgų ir gudrių advokato išvedžiojimų prisiekusieji nusprendė, kad žmogžudys yra nekaltas.

SAY ONE FOR ME

     Yra žmonių, kurie nori, kad kiekvienas filmas, kuriame kalbama apie religiją arba apie kunigą, būtų visais atžvilgiais tikras šedevras. Toki žmonės apie šį filmą atsiliepia labai neigiamai. Bet jeigu kuris nors kiekvienam filmui tokių aukštų reikalavimų nestato, tai ir šiame filme ras ko nors gero, nors jis tikrai nėra nei aukšto meninio lygio, nei girtino skonio. Tokių filmų, deja, yra didelė dauguma. Likusieji yra blogesni, ir tik vienas kitas iš šimto pasitaiko geresnis.

HERCULES

     Italijoje suktas filmas su italų artistais, išskiriant Kalifornijos “Musele Beach” karalių Steve Reeves, laimėjusi “Mr. America” ir “Mr. Universe” titulus ir šiame filme vaidinantį galingąjį Zeuso sūnų Herkulą.

     Filmas grindžiamas graikų mitu apie Herkulą, bet čia prijungiama ir kitos scenos iš Biblijos apie Samsoną ir iš graikų Odisėjos apie sirenas. Tokiu būdu yra sudaryta istorijoje turinti pagrindą gana įdomi mozaika, ir žiūrovas, kuris filmui nestato jokių ypatingų reikalavimų, bet pasitenkina gražiomis spalvomis ir nekasdieniniais vaizdais, šiuo filmu bus patenkintas. Tinkamas ir vaikams.